Címerhatározó/Fáncsy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fáncsy családok címerével foglalkozik.


dennai és gordovai FáncsySzerkesztés

 

Siebmacher:

Fáncsy v. Denna u. Gordova. [Suppl.]

Wappen: In B. auf gr. Boden ein v. einem sechsstraligen g. Sterne überhöhter, mit einem rw. Turbane bedeckter, vom Rumpfe getrennter, linksgekehrter bärtiger Türkenkopf und gegenüber, auf g. Krone, ein v. einer linksgekehrten s Mondessichel überhöhter, r. bekl. Arm, dem Schaft eines nach vorne und abwärts flatternden r. Banners haltend. – Kleinod: Zwischen offenem # Fluge, drei gr. Blätter. – Decken: bg.
Zweifellos ein erst später verlichenes Wappen.
Erloschenes uradeliges Adelsgeschlecht, auch „Fanchy” geschrieben, das erste Prädikat von der Puszta Denna im Somogyer Ctte herleitend.
Im XIV. Jh., leben die Gebrüder: Johann, Ladislaus I (1345), und Paul Fánchi. – Ladislaus II. Sohn des Ladislaus I., tritt 1404 als Banus v. Dalmatien u. Kroatien Slavonien auf. Ein Mitglied dieses angesehenen Geschlechtes, erhielt auch den Freiherrenstand.
(N. J. III. 113. 115 und Suppl. 22–228. – Szerencs János, Magyarország és társországainak főrendei. BPest, 1885. – Turul, XI., 1893. I. 5.)

Nagy Iván:

Fáncsy család. (Dennai és gordovai †).

Régi kihalt család, mely régi okleveleinkben többnyire „Fánchy“-nak iratik. Előnevét Somogy megyei Dennai pusztáról vevé, mig egyik ága magát Gordova helységről irá.

A XIV. században három testvér élt: Fánchy János, László és Pál. Ezek közül László ága ily nemzékrendet alapita [Geneal. authen. Mss. tom. I. – Lásd Lehoczkynál is Stemm. II. 127. Katona Hist. Crit. XIII. p. 994.*:]

Fánchi; János; László 1345.; Pál; László Horvátorsz. bán.

 

László horvátországi bán.; János; Bertalan; Imre; László; Péter 1477. (Batthyán Margit); István; Franco; Gáspár; György; Imre 1478.; János Somogy várm. követ 1505.; Margit (Buthkai Péterné) 1498.; Erzse (Bradács Istvánné); Péter 1490.; László; Ferencz; Dorottya; János 1549.; György (Fánchi de Gordova); Kata (Viszocsányi Ferencz); Imre 1577.; Klára

 

A táblázaton állók közül Gáspárnak leánya Margit Buthkai Péterné volt [Wagner Dec. III. p. 19. 20.*]. János Somogy vármegye követe az 1505-ki rákosi országgyülésre [Jászay P. Magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 157.*].

Jánosnak fia György, talán ugyanaz, ki 1562-ben Bozóki kapitány volt [Istvánffy Hist. R. H. 1685-ki kiad. 400. l.*]; s kinek testvére Borbála Balassa Zsigmond neje levén, ettől végrendeletileg 1568-ban Bozók várát kapta [Budai Fer. Polg. Lexic. III. 1.*]. Györgynek neje Pethő Anna Csáky Ferencz özvegye volt.

A családfán nem állanak a következők:

Fánchy Ferencznek fia Demeter, ki 1460-ban élt [Kaprinay Diplom. II. p. 447.*].

Fánchy Urbán, ki Szapolyay János korában 1526-ban élt [Szerémy Gy. Emlékirata. Kiadta Wenczel Gusztáv. 100. l.*].

Dennai Fánchy Gáspár, kinek özvegye Bossányi Judit és fia Fánchy János 1647-ben Hont megyei Korpás Varbók birtokába Varbóky Ferencz bevallása folytán királyi beleegyezés mellett beiktatik, többen ellentmondván [Sz. Benedeki Conv. Capsa A. Fasc. IV. Nro 13.*].

Ugyanez időkorban élt dennai Fánchy Pál, kinek neje Balassa Sidonia volt [E munka I. köt. 124. l.*], és ki 1647-ben az országgyülés előtt panaszkodott Fánchy Miklós ellen, mint ki minden ingóságait és a kaboldi jószágot tárgyazó okiratokat lefoglalva tartotta [1647-ki 149-ik törv. cz.*]. 1555-ben azonban vérfertőzésben elmarasztaltatván, minden javait nótán veszté [1655-ki 98-ik törv. cz.*].

Ugyanez időben élt Fáncsy Imre, kinek leánya Katalin előbb regóczi Huszár Mátyásné, utóbb 1689-ben felső ozoróczi Ottlik Györgyné volt [Protoc. C. Neograd anni 1689.*].

A gordovai Fánchy ágazatnak a töröktől visszafoglalt, és a kamara által visszatartott birtokairól még az 1715-ki országgyülés intézkedett [1715-ki 85-ik törv. cz.*]; később a család neve elenyészett.

Nagy Iván, Pótkötet:

A IV. köt. 113–114. lapjain némileg hibás lévén a családfa, Rajcsányi Ádám gyüjteménye szerint a nemzékrend ez:

Urbán 1511–18. (1. csábrági Horváth Kata, 2. Baári Ilona Zalából) I. Gáspár 1535.; I. György 1548–96. (1. Forgách Erzse, 2. Révay Zsófia); Bora (Balassa Zsigmond.); Kata (1. Viszocsányi János, 2. Ottlik György.) János 1558.; 1-től Ferencz 1615–34. (Bosnyák Magda.); 2-tól II. György 1635. bozóki és korponai kapit. (Dóczy M. Fruzsina); Pál.; Erzse (Beniczky Sándor.); II. Gáspár 1620–40. (Bossányi Judit); Pál 1661. (Balassa Szidónia.) János 1657. (Perényi Zsófia); Gáspár esztergomi kanonok 1698. †; Szidónia (Ghyczy Pálné.);

 

Orbán bírta Dennát, Láadot, és Fáncsot Somogyban, fia I. Gáspár Dennán kivűl minden javait Somogy megyében mostoha anyjának Baári Ilonának adta át.

A régiebb időből még következő nemzékrendi adatokat jegyzett föl Rajcsányi: Fáncsy Miklósnak 1450-ben fia volt István.

Gordovai (Verőcze mellett van) Fáncsy László bánnak fiai 1439-ben Bertalan és László.

Ugyan ekkor élt János, Keszthelynek ura.

Gordovai Fáncsy Franknak fia volt Imre, ezé: Péter és Ferencz 1504-ben.

Egy másik gordovai Fáncsy Péter Batthyány Margitot, utóbb Alapi Andrásnét bírta nőűl, kitől fia Gáspár 1482–96-ban élt, ennek leányai: Margit Buthkai Péterné, és Erzse Csaholyi Ferenczné voltak. – 1505-ben élt gordovai Fáncsy János.

Zsigmond királynak 1435-ik évi adománya szerint (Fejér Cod. dipl. X. 7. p. 634. és X. 4. p. 446.) a következő régibb nemzékrend is áll:

László bán; Imre; Franco 1435; Bertalan; László; János;

 

Kempelen:

Fáncsy (dennai), báró.

Kihalt. A bárói méltóságot 1656. Pál-Ferdinánd és felesége nagylucsei báró Dóczy Mária nyerték (LR. XI/557.). – Vö. NI. IV/113–6., pk. 227–8., Siebm. pk. 47., horv. 46.

Gőzsy:

Régi család, mely Dennai előnevét a Somogy megyei Denna pusztáról, a Gordovaitaz azonos nevű helységről kapta. Az 1505-ös rákosi országgyűlésen Fánchy János képviselte megyénket [Somogyot]. A XV-XVII. században jelentős birtokokkal rendelkeztek, többek között Balatonberényben, Balatonendréden, Balatonszentgyörgyön, Buzsákon, Eddén, Gyugyon, Kéthelyen, Libickozmán, Mernyén, Mesztegnyőn, Somogytúron, Szárszón, melyeket nagyrészt V. Lászlótól kaptak adományul. A család ezen ága valószínűleg kihalt a XVIII. században. Sajnos nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozólag, ki csináltatta a címerablakukat.

Címerük kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon nyugvó korona, melyen páncélos kar könyököl vörös színű zászlót tartva, a korona előtt levágott török fej fekszik. A pajzs jobb felső sarkában arany csillag, a bal felső sarkában fogyó ezüst félhold lebeg. A rostélyos sisak feletti arany koronából három falevél nő ki, melyeket két oldalról ezüst sasszárnyak öveznek. A takaró mindkét oldalon kék-arany. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 110-111.[2]

  • Külső hivatkozások:

Fáncsi 1622Szerkesztés

Kempelen:

Fáncsy.

F. Pál és gyermekei 1622. jun. 30. nemességük megerősitésében részesülnek (Nyitra-m. lt.)

A címer ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs