Címerhatározó/Fóris címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fóris családok címerével foglalkozik.


debreceni ForisSzerkesztés

 

A már előbb is nemes* [* Az oklevélben késıbb mégis az „e statu et conditione ignobili” kifejezés szerepel.] Debreceni Foris (Foriis de Debreczen) Ambrusnak 1580. szeptember 15-én Nagylőcse erőssége mellett* [* Herpay Gábor szerint Velike várában, de az oklevélben a Nagylıcse erıssége mellett (ad arcem nostram Velikelucen[si]) szerepel. Herpay Gábor: Nemes családok Debrecenben. Debrecen, 1925. 4. sz.] Báthori István címereslevelet adományozott.* [* MUO 34. Az oklevél hátoldalán fekete tintával elmosódott szöveg és az 1580. évszám látszik.]

Báthori István és Berzeviczy Márton erdélyi kancellár látta el aláírásával a nemeslevelet.* [* 450x565/119/140x130 mm.] Az armális függőpecsétje mára elveszett.

Keret nélkül megfestett, kissé elnagyolt és elmosódott címerkép: „Háromszöglető pajzs égszínkék színben, ennek alsó részére buján tenyésző borostyánnal körülövezve magas hegyet festettek, melynek csúcsán páncélos férfi áll, jobbjában kivont kardot, baljában pedig emberi fejet fog. A pajzs felett katonai sisak van, királyi koronával ékített, ebből az előbbihez mindenben hasonló fél férfi[alak] emelkedik ki. A pajzsot mindkét oldalról szalagok, részben fehér, részben égszínkék színben a sisak tetejéről leereszkedve, nagyon szépen díszítik.”* [* „Scutum videlicet triangulare coelestini coloris in cuius imo parte rupes praealta hedera luxuriante circumfusa depingitur, eius vertici homo armatus insistit, qui dextera strictum ensem, sinistra vero caput hummanae (így!) complectitur. Supra scutum galea est militaris, diademate regio insignita, ex quo dimidiatus homo priori per omnia similis emergit. Scutum utrinque lemnisci partim albi, partim coelestini coloris, ex summitate galeae descendentes haud indecore exornant”]

A kopottsága miatt nehezen elemezhető festmény kevésbé kvalitásos mester műve, amelyről így is megállapítható, hogy keletkezési idejének szokásos hadi viseletét ábrázolja, szembetűnő pl. a csúcsba futó huszársisak ábrázolása..., ám részletesebb elemzésre alkalmatlan. Herpay szerint Foris leszármazottjai az 1797. évi nemesi összeírás szerint még mindig debreceni lakosok (házuk a Csapó utcán), bár extraneus birtokaik voltak a Bihar megyében, ahol a birtokosok között írták őket össze.* [* HBML IV. A. 12/a. 2. cs. 25. k.] Foris Ferencet 1847-ben szintén a Csapó utcán veszik fel a debreceni nemesek névsorába.* [* Herpay Gábor: Nemes családok Debrecenben. 37.]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 47-48. (PhD értekezés) [1]

  • Külső hivatkozások:

néveri FórisSzerkesztés

 

Bars és Nyitra vármegyékre kiterjedt család, mely nemességét, családi közlés szerint, a mohácsi vész utáni időkben kapta; F. Imre a XVII. században Nyitra vármegye szolgabírája volt. 1823-ban költözött Torontál vármegyébe. Mátyás (†1903.) lovrini jegyző és földbirtokos volt. József jelenleg zsombolyai főszolgabíró; neje Erzsébethvári Csiki Karola; fia József joghallgató. Címer: hasított kék pajzs. Elől: felül két, alul három hatágú arany csillag között ezüst félhold. Hátul: zöld alapon álló veres atillás, kék nadrágos, sárgacsizmás magyar vitéz, jobbjában görbe kardot tart, melyen átütött török fő van. Sisakdísz: pajzsbeli vitéz növekvően. Takarók kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Fóris 1627Szerkesztés

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 2_0197
1.1. Raktári szám: 2.
1.1. Raktári egység : nagydoboz
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum :
1.2. Állapot : több darabban van
1.2. Magasság (cm) :
1.2. Szélesség (cm) :
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : folyamodvány
1.5. Tárgy : magyar nemesség, címer
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
1.8. Személyek :
Folyamodó - Madarász István - - - -
Egyéb személy - Tóth Erzsébet - - - Tootth - Madarász István felesége
Egyéb személy - Madarász János - - - - Madarász István fia
Egyéb személy - Madarász Mihály - - - - Madarász István fia
Egyéb személy - Madarász Katalin - - - - Madarász István leánya
Egyéb személy - Madarász Anna - - - - Madarász István leánya
Egyéb személy - Tóth Anna - - - - Tóth Erzsébet húga
Egyéb személy - Foris Márton - - - - Tóth Anna férje
Egyéb személy - Foris János - - - - Foris Márton és Tóth Anna fia
Ellenjegyző - Ferenczffy Lőrinc - - - -
1.9. Helyek :
Eredeti kiállításának helye - Ismeretlen
Uralkodói döntés helye - Prága
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1627.12.26 előtt
Uralkodói döntés dátuma - 1627.12.26
2.1. Megpecsételt : NEM
2.2. Pecsét(ek) :
3.1. Címer(ek) :
Címerleírás: - Van címerfestmény - - ép -
Pajzs: - Reneszánsz pajzs - Kék - - - -
Címerkép: pázsit
Címerkép: pelikán
Címerkép: fészek
Címerkép: fióka
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: pelikán
Sisakdísz elem: fészek
Sisakdísz elem: fióka
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst
4.1. Narratio : nincs
4.2. Kihirdetési záradék :
[2]

  • Irodalom:

Áldásy I. No. CCXXIX. -

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs