Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hatvany családok címerével foglalkozik.


Fortuna 1628 szerkesztés

 

A címeres levelet II. Ferdinánd király adta ki 1628. december 27-én

Eundem itaque Mathiam Fortuna, ac per ipsum consortem suam, Dorotheam Szabó, nec non filios Stephanum et Mathiam suos, nec non Benedictum, et Gregorium Hatthwany, de Regiae n(ost)rae potestatis plenitudine et gratia speciali eximentes, denuo in coetum et numerum veror(um) atque indubitator(um) Regni n(ost)ri Hungariae Partiumque eidem annexaru(m) Nobiliu(m) duxim(us) cooptandos, annumerandos et adscribendos.

Ezért tehát kiemelve ugyanezt a Fortuna Mátyást és általa hitvesét, Szabó Dorottyát, illetve fiaikat, Istvánt és Mátyást, valamint Hatthwany Benedeket és Gergelyt királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyelmünkből elhatároztuk, hogy Magyarországnak és hozzá kapcsolt Részeinek igazi és kétségtelen nemeseinek rendjébe újból felvesszük, befogadjuk és soroljuk.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs