Címerhatározó/Günther címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Günther család címerével foglalkozik.


Günther Richárd bártfai iskolai conrector 1645. évi emléktáblája a Sárosvármegyei Múzeumban

Myskovszky Bártfa középkori műemlékeiről szóló könyvében a szent Egyed-templom ismertetése kapcsán tíz XVI—XVII. századbeli epitáfiumot ismertetett. Ezek közül az egyetlen XVI.. századbeli czímeres epitáfium azóta elveszett. Mihaliknak viszont a templom mögötti lomtár töredékeiből 16 ily fajta emléket sikerült összeállítani s ezek nagy részén az emlékek restaurálása közben a képeket is sikerült a rájuk mázolt fekete festék alól kihámozni. A Myskovszkyénál így ismertetése ezekről tüzetesebb s ennek nyomán és az ott közölt képek felhasználásával mutatjuk be időrendben a templomnak ma a Sárosvármegyei Múzeumban kiállított XVII. századbeli halotti emléktábláit.2 [2 Mihalik József, A bártfai epitáfiumok. Múzeumi és Könyvtári Értesítő I. évi. 102—104. 1. ]

...

Günther Richárd iskolai conrector 1645. évi egyszerű emléktáblája a Wolf Jánoséhoz hasonló szabású. (6. kép.) Ormát családi jele díszíti s miként alját is léczkeretbe foglalt felirat :

EPITAPHIUM CLARISSIMI AC FORTISSIMI VIRI DOMINI RICHARDI GUNTHERII QUONDAM SCHOLAE PATRIAE CONRECTORIS MERITISSIMI. — IN MEMORIAM ERIGI CURAVIT DERELICTA VIDUA DOROTHEA SCHERERIN MOESTISSIMA. OBIIT ANNO 1645, 28. NOV. AETATIS SUAE XXX ANNORUM.

Az epitáfium léczczel két részre osztott festménye felső kétharmadá- ban Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, Grünwald Mátéra valló előadás móddal. Az alsó részt fehér festékkel bemázolták, ám Mihaliknak nagyrészt ezt is sikerült letisztítatnia s festett reneszánsz keretben, mély tájképi háttérrel, a feszület előtt térdepelve Günther Richárd szakállas alakját látjuk itt, a ki mint bártfai fiú a város ösztöndíjával a königsbergi egyetemen tanult s onnan 1639-ben visszatérve a városi iskola másod rectora lett s 1645-ben pestisben halt meg. Emléktáblája a kép keretének alsó léczén látható évszám szerint 1648-ban készült.

  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs