Címerhatározó/Glatz címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Glatz család címerével foglalkozik.


Ugyancsak a [bártfai Szt Egyed templom] torony alatt még egy hasonló szabású, de teljesen elkoptatott vörös márvány síremlék látható. A kettő között két homokkőből faragott sírkő áll. ...

A másik homokkőből faragott emlék Glatz Lénárdné Zebner Katalin emlékét örökíti meg s felső harmadában czímer pajzsba foglalt egymásba font G. L. betűs családi jel van, alsó kétharmadában felirat.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs