Címerhatározó/Gulácsy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gulácsy család címerével foglalkozik.


gulácsi GulácsySzerkesztés

   

Bereg vármegyéből származik, a hol a XV. században már szerepelt. Időközben Zalában, Biharban és Szatmár vármegyében is elterjedt, a hol 1611-ben Mihály van említve. 1428-ban a zalamegyei Gulács birtokosaiként Mihály fia Perbáld és Ferencz fia János, továbbá Barnabás és László vannak említve, 1518-ban pedig Bertalan, de nem Gulácsi, hanem Szerémi előnévvel. 1545-ben István leányai Katalin és Anna újabb királyi adományt nyernek Gulácsra. 1812-ben Antal álmosdi (Bihar) birtokosként szerepel. Beregben: Ilosván, Ilonczán, Szajkófalván, Kisfaludon és Tivadarban, az Érmelléken: Kémerben, Szatmár vármegyében Fülpösön, Fülpösdaróczon, Gyarmaton, Kisarban, Kántorjánosiban és Hodászon volt birtokos. Tagjai közül Tamás, 1618-ban zala megyei szolgabíró. - Gábor, (megh. 1800 elején) Szatmár és több vármegye táblabírája. - Bertalan, (megh. 1893) Szatmár vármegyében szolgabíró. - László, fülpösi birtokos, volt megyei esküdt. - Gyula, jelenleg dányádi birtokos, - fia Tibor, árvaszéki ülnök.

Czímer: kékben, zöld alapon álló, vörös ruhás, sárga csizmás koronás magyar vitéz, jobbjában görbe kardot tart, melyen átütött török fő van, balját csipőjén nyugtatja. Sisakdísz: a pajzsbeli vitéz, növekvően. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs