Címerhatározó/Hudoba címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hudoba , Chudoba családok címerével foglalkozik.


badinyi HudobaSzerkesztés

Zólyom vármegye régi nemes családja, mely Badin helységből származik. A Zólyom vármegyében ma is élő ág, kir. engedélylyel, a Hudoba nevet Badinyi-ra változtatta. - A család tagjai közül Ábrahám a múlt század elején Zólyom vármegye első alispánja volt. - A múlt század első felében a következő tagjai szerepeltek: János, zólyommegyei főügyész, - Samu, főjegyző, - II. Samu főszolgabíró, - Pál, főszolgabíró,- Lajos, orsz. képviselő, - János, földbirtokos, ny. állami tisztviselő, - Gusztáv, 1848-49-ben honvédhadnagy, jelenleg a nagybányai kerület kincstári munkás-társpénztárak igazg. tanácsának elnöke, m. kir. pénzügyi tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs