Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jakch család címerével foglalkozik.


Ch→
Kusalyi Jakcs Mihály volt székely ispán pecsétje 1440
Jakch Dénes váradi püspök gyűrűspecsétje (1431)
Jakch Dénes váradi püspök címere (1427-32)

Hasonló példa lehet egy korábban megfejtetlen budai kályhacsempe is. Ezen a címerben koronából kinövő állat lábak (farkas, medve?) láthatóak, a jobbra néző sisak dísze bivalyszarvak közt növekvő állatfej (farkas?). A csempe stílusa, technológiai kivitele a nyéki II. csoport műhelyébe utalja (10. kép).22 [22 Holl I., BpR 18 (1958) 235, 48. kép.] Már régebben feltűnt, hogy Jakch György tárnokmester 1399. évi pecsétjén hasonló (de elrajzolt) címerpajzs van.23 [23 Bárczay, i. m. 491. ábra; liliomoknak vagy két szarvnak vélték a korona feletti alakot. Ugyanígy Dénes püspök gyűrűspecsétje is elmosódott: Bunyitay V., A váradi püspökség története. I. k. (Nagyvárad 1883) 256.] Ugyanakkor egy régi adat szerint a hadadi (Szilágy m.) márvány sírkőtöredéken „csőrsisak felett két felfelé álló szarv közt balra tekintő s növekvő farkas" látható, s a birtokviszonyok szerint ez a Jakchiak sírköve.24 [24 Bunyitay V., Szilágymegye középkori műemlékei. (Bp. 1887) 18, 37. Szilágy-Cseh templomának zárókövén „koronából egymás mellett két medve- vagy farkas-lábfej karmai emelkednek ki. E címer még ismeretlen . . ." — Itt már a pontos ábrázolás van, csak nem azonosított, s főleg nem a teljes címer.] Más adatokkal egybevetve nyilvánvaló, hogy a budai csempe az első pontos ábrázolás. Csakhogy György tárnokmester szereplése (1397 — 1402) nem áll párhuzamban a budai csempe korával,25 [25 Holl I., BpR 22 (1971) 172.] ez ugyanis társaival együtt az 1410/ 20-as években, vagy kevéssel ez után készült. Így csak a tárnokmester fiai jöhetnek számításba: elsősorban Kusalyi Jakch Dénes váradi püspök (1427—32), kisebb valószínűséggel László erdélyi vajda valamint János és Mihály székely ispán.26 [26 Bunyitay V., 1883, 250 — 256] Az előző példák alapján az a körülmény, hogy a püspöki szerepre címerünk nem utal — láthatjuk, nem kizáró körülmény. A címer feltüntetése egy budai kályhán mindenképpen a püspök, vagy a család eddig ismeretlen udvari befolyását mutatja.[1]

  • Irodalom:

Holl Imre: Heraldikai megjegyzések. Archaeologiai Értesítő, 1984. 109-114. (112-113.) [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs