Címerhatározó/Kápolnai címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kápolnai család(ok) címerével foglalkozik.


Borovszky:

Kápolnai. E családból Zsigmond 1488-ban Abaujvármegye alispánja volt.[1]

+++++++++++++++++++++

Bogándi - Gálfi:

180. 1554. december 15. (in civitate nostra Vienna Austriae, XV. Decembris) I. Ferdinánd király Eger (Agriensis) várának kulcsárát (claviger): Kapolna-i Imrét hűséges szolgálataiért – melyeket leginkább Eger várának az elmúlt évekbeli ostrománál tanúsított, amikor Ahmat pasa beglerbég, Ali budai pasa kurlenbég, Memhatham janicsáraga és velibég mintegy 150 000-es sereggel, Temesvár megvétele és a Szolnok-i erőd elfoglalása után 38 napon át, a falakat földig rombolva sikertelenül ostromolta a várat – megnemesíti és nemessége jeléül címert adományoz. Ugyanakkor Eger mezővárosban levő házát, amely mellett kelet felől saját – Szalai Mihály házának szomszédságában levő – házhelye, dél felől az Eger folyó, nyugat felől Czipooszto László özvegyének háza, észak felől pedig a városi köztér (publicum theatrum) található, minden adó és szolgáltatás terhe alól nemesi kúriaként mentesíti, utasítva az illetéseket, nevezetesen Bethlenfalva-i Turzo Ferenc (r) Nitra-i (Nitriensis) püspököt, a Magyar Kamara tanácsosait, Heves vármegye tisztségviselőit, valamint Eger bíráját és esküdtjeit mentessége tiszteletben tartására. — Olah Miklós (r) esztergomi érsek és kancellár keze által kelt oklevelét magyar királyként használt titkos függőpecsétjével erősíti meg. — Címerleírás: Scutum erectum in duas partes aequaliter linea directe per medium divisum, in cuius caerulei parte vitrum vino rubro usque ad medium refertum, ex quo duae vites botris duobus dependentibus cum suis foliis naturaliter excrevisse, in altera rubei coloris brachium humanus mucronem tenens visuntur. Supra scutum galeam militarem, cui impositae sunt aliae duae vites per omnia prioribus similes, laciniis sive teniis ex utraque parte scuti rubei et caerulei coloris variegatis defluentibus. (Prot. XXII. p. 238–242.)

A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata az 1670-es évekből. [2]


  • Irodalom:

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. In: Borovszky: Abauj-Torna vármegye és Kassa[3]

AZ ERDÉLYI KÁPTALAN JEGYZŐKÖNYVEI (I.) 1222–1599. ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK VIII. 1. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA, KOLOZSVÁR, 2006. 77-78.[4]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs