Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Köcski család címerével foglalkozik.


Köcski Sándor országbíró pecsétje

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában:→Címerhatározó/EGY/K/pvá

A család a címer alapján a Héder nemzetségből származott, bár valószínűleg csak leányágon. Köcski Sándor (? - 1328. február 19. előtt) országbíró 1273-ban szerepel a nemesek között. Nagymartoni Pálnak, az őt követő országbírónak a nővérét, Bajóti Klárát vette feleségül.

Köcsk, melytől hősünk nevét vette Vasvár-megyének keleti, Veszprémmel csaknem határos szélén fekszik. A Köcskiek (de Kuchk) szent István korától fogva mint a szent király jobbágyai és jobbágyainak fiai várkatonák voltak és Vasvár védelmére szolgáltak, mígnem 1273-ban IV. László király Vasvár-megye ispánja előterjesztésére megnemesítette őket.

Azonban Köcski Sándor aligha tartozott közéjök. Ha ő nem is, hasonnevű atyja már élt az időben, de nincs megemlítve a nemesítettek közt, kiket a király levele név szerint előszámlál. Ellenben családi összeköttetései a régi, jómódu nemesre vallanak. Nagyanyja Káldi Dominika volt; atyját Sándor grófnak [comes = ispán, Sz. L.] nevezte a király is; anyja: Venus asszony, családi nevét nem ismerem ugyan, de neje Bajóti Simon leánya volt, míg nővére Gersei Nádasdi (de genere) Lászlóhoz ment feleségűl, amely házasságból született Margitot a »maior tauarnicorum regis« és gímesi várnagy, Magyar Pál vette el. Unoka testvére (patruelis) Köcski Kacsó Miklós szintén előkelő ember volt. Legvilágosabban tanuskodik pedig régi nemes származásáról Köcski Sándor országbíró pecsétje, melynek czímere a Héder nemzetség mindkét ágának: a Német-Ujvárinak úgy, mint Hédervárinak czímerével megegyez.

E szerint tehát a Köcskiek a Héderi nemzetségből származnának, mely nemzetségnek ősei Németországból bevándorolván, két ágra szakadtak: a Szigetközön Győr közelében megszállott Héderváriakéra s a Volfer ágára, mely a vasvármegyei Kőszin (Güssing, utóbb Német-Ujvár) hegyet és vidékét nyervén szállásul, közönségesen a Német-Ujváriak vagy Güssingi grófok ágának neveztetik. Ezen utóbbi nemzetségi ágnak tagjai időközben elszaporodván, (ugy kell lenni) ismételve megosztoztak ősi birtokaikon, s ekkor juthatott hősünk családjának osztályrészül Köcsk. Ugyanis vasvármegyei birtoka után ítélve valószínűbbnek tetszik, hogy a Német-Ujváriakhoz, mintsem a Szigetközön megtelepült Héderváriakhoz tartozott.(Pór Antal)

  • Irodalom:

Pór Antal: Köcski Sándor. In: Századok, 1888. pp. 785-797.[1]

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp. 1976. pp. 67-72.

Piti Ferenc: Okleveles adatok az 1324. évi országbíróváltáshoz In: Fons, 1997. 2. sz. pp. 243-250.

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: