Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Klaniczay család címerével foglalkozik.


Klaniczay család. Temesmegyei nemes család. A nemességet Klaniczay János 1792-ben nyerte (Szontagh Dániel közlése szerint). Czimere ez: a paizs kék udvarában jobbról balra egymástól párhuzamos távolságban két aranycsíkolat vonúl le rézsutosan, és e két csíkolat közt arany betükkel e szó EDUCATIO olvasható; az udvar jobb oldali felső szögletében arany nap, a bal oldali alsó szögletében ezüst félhold és ennek szarvainál két arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján egyfejű sas áll, csőrében írótollat tartva. Foszladék mindkét oldalról arany-kék. (Collect. Herald. pag. 139). Klaniczay János 1810-ben magyar kir. kincstári verseczi kerület praefectura. (Nagy Iván VI. 269.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs