Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Komlósi, Komlóssy családok címerével foglalkozik.


Komlósi 1418

szerkesztés

   

Adományozta Zsigmond király, 1418. április 4.

A czímernyerők a Tekule-nemzetség sarjai. A fő közöttük Hassági Farkas Márton, a ki e kitüntetésre Bosniában, Istriában, Friaulban és Zsigmond király németországi útjai alatt szerzett érdemeket; az adományban részesek még testvérei és rokonai, Delnei Kakas János, Mocholai János, Úzfalvi Pál és János, Komlósi Márton és János, valamennyien egy ugyanazon nemzetség leszármazottai. E czímeradománynyal ismét egy régi nemzetségünk ősi jelvénye ment feledésbe. Csak töredékes pecséttani adatok nyomán sejtjük, hogy a Tekule-nemzetség régi czímere két szarvasagancs volt, tehát oly ábrázolás, a melyhez az új czímer semmiben sem hasonló. A czímerszerzők utódai, és első sorban a ma is élő Úszfalvi úszok, többé-kevésbbé következetesen ragaszkodtak a Zsigmond királytól kért és kapott czímerhez, mely a jelképesek sorába tartozik, mert minden valószinűség szerint a fő czímerszerzővel megtörtént vadászati eseménynek őrzi meg emlékét.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


komlósi Komlóssy

szerkesztés

 

Adataink szerint családnevünk a beregi Komlós központú birtoktól ered. Ősapánk a bizonytalan eredetű 13. századbeli Tatamér, kinek fiaitól eredeztetik az Ilosvay, a Komlósy, a Bilkey (majd Gorzó és Lipcsey) illetve a Dolhay (majd Petrovay) családokat. A Tekule-eredet egyike a létező erdet-feltételezéseknek, de a beregi birtokadományozás sejthetően kenézjogon történt. Valószínűbb tehát, hogy két Komlósy-család is létezett: a Tekule nemzetségbeli, Sáros vármegyei és a kun- vagy mongol-tatár eredetű beregiek. A Sáros vm-i nyomokat kutatva több utalást találtam egy Komlos-i Germanus (Gyármán) -ra; de a "Komlos-i"-t ebben az esetben mindenütt inkább birtokjelölésnek, mint családnévnek értelmezem. {Külön gondot okoz az az oklevél, mely egy Sáros -vármegyei Komlós-i birtokperben a beregi Komlósiak közül "Egyed fia Illés" tanúskodik. (Rokoni vagy birtokszomszédi tanúskodás???)} Végül is nem találok a Komlós-i nevet garantáltan családnévként használókta vonatkozó Sáros vármegyei adatot!

A fentebb említett Zsigmond-féle 1418-as címeradomány tényérol, illetve későbbi címeradományokról is (1629,1637,1648,1690) tudomásunk van, azonban nem ismerjük a leleszi konvent említett Zsigmond-féle címereslevél tartalmát.

Családunk más címert használ, mely az Ilosvay, Lipcsey stb. családokkal lényegében közös. Mindmáig úgy tudjuk/sejtjük, hogy az felel meg a Zsigmond-féle adománynak. A fent szereplő 1418-as címerképet egyetlen ismert Komlósy/Komlóssy leszármazott sem ismerte a sajátjának.

[Komlóssy György (67) közlése Szegedi László részére, 2009. 11. 28]

A család eredetéről több, ellentmondó forrás van. Lehoczky az Ils nemzetséghez tartozónak valószínűsíti azt a Karácsont, akinek leszármazottai a Bilkey, Dolhay, Ilosvay Lipcsey, Komlósy és Gorzó családok. Petrovay "lehetségesnek tartja", hogy egy Árpádhoz csatlakozott kievi orosz hercegtől származnak a fentebb említett rokon családok. (A családi legendárium a címer koronáját e hercegi származáshoz köti, a belőle "kibújó" halászlegényt pedig egy rangon aluli házassággal asszociálja.) Más források a tatárjárást követő intenzív betelepítési hullám egyik betelepítő kenézéhez kötik eredetünket: ilyen a kipcsak-kun, az oláh vagy a Bilkey-Gorzó János egykori főlevéltáros mongol-tatár elmélete. Ő Tatamért Batu kán testvére, Berke fiának, Ködzsu-nak a fiaként - tehát Dzsingisz-kán ükunokájaként - eredezteti. E szerint amikor Batu-kán nagybátyja - Ogotej főkán - halálhírére hirtelen felhagy IV: Béla üldözésével, és hatalmának megszilárdítása érdekében hirtelen visszatér Mongóliába, a későbbi visszatérés biztosítása érdekében egy jelentősebb csapattestet hátrahagyott. A visszatérés azonban meghiúsult; a hátrahagyott csapattest pedig a megszállt népek mozgolódása következtében felmorzsolódott. E csapattest vezetője lehetett Berke vagy Ködzsu, akinek fia Tatamér később a keresztény hitre áttérve oláh (esetleg kun) törzseket telepített be a népességét elveszített Beregbe. (Persze ezt az elméletet sem támasztja alá semmi. Azt, hogy Bilkey-Gorzó János meggyőződése miből származott, ma már nem tudjuk felderíteni.)

[Komlóssy György (67) közlése Szegedi László részére, 2009. 11. 29]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: