Címerhatározó/Komoróczy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Komoróczy család címerével foglalkozik.


komoróczi, bicskei és császári KomoróczySzerkesztés

 

A család őse Komorovszky Péter lengyel nemes, a ki V. László idejében Ziska cseheivel együtt pusztította a Sajó völgyét. Midőn Mátyás király Ziska rablóhadait szétverte, Komorovszky Péter meghódolt, majd 1474-ben Mátyás király hadába lépett, hol csakhamar, 1475-ben, a törökök elleni küzdelemben kitüntette magát. János már 1585-ben 594Szatmár vármegyében Nábrádon birtokos. Fia György (1648-53) Szobránczon és Csekén volt birtokos. - A család idővel két ágra szakadt. A katholikus ágból András Uzapanyíton volt birtokos. 1836-ban hirdette ki nemességét. Gömörben Dániel 1848 gömöri nemzetőr. Az utóbbinak fia, Miklós, főgimn. tornatanár, néprajzíró és szerkesztő. - János 1585-ben Nábrádon és Császár helységben részbirtokot nyer királyi adományban. Tagjai közül: György 1665-1669 Szatmár vármegye szolga bírája. - Lajos 1823-ban főszolgabíró. - Miklós 1872-ben főszolgabíró. - Péter 1878-ban szolgabíró. - A család jelenleg élő tagjai közül: Iván árvaszéki ülnök, író, ennek fiai László, Miklós és Lajos. - Jenő győrteleki jegyző. - Péter erdőszádai jegyző. - Lajos, nyug. bír. tisztviselő. - Péter győrteleki áll. tanító. - A család jelenleg Óvári, Avasfelsőfalu, Győrtelek, Hodász és Dengeleg községekben birtokos.

Czímer: kékben ezüst malomkerék. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny között könyöklő, kardot tartó, vörösmezű kar.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs