Címerhatározó/Korlátkövi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Korlátkövi család címerével foglalkozik.


Címerükön viselték a Hontpázmányok hatágú csillagát és holdsarlóját. Korlátkövi Péter udvarmester királyi kancellár és főajtónálló 1524-es pecsétjének lenyomatán osztott pajzson felül sas, alul szarvaival felfelé álló holdsarló, felette hatágú csillag. (Vö. CSOMA, Nemzetségi czímerek 105., FEDERMAYER, Erby pánov 1. rész, 12.) A bárói diploma feltehetően címerújítással is együtt járt: Péter címerpajzsa ekkor válhatott kétosztatúvá, alulra szorult a régi Hontpázmány-címer, míg felülre egy kitárt szárnyú sas került. (A címerre l. CSOMA, Vajday 118., CSOMA, Nemzetségi czímerek 105., FEDERMAYER, Erby pánov 1. rész, 12. — Utóbbi cikk a címert — bár helyesen — a család bárói címerének tekinti, de tévesen azzal hozza összefüggésbe, hogy a család II. Lajos király uralkodása idején bárói (úri) rangúvá válik, hiszen Pétert a forrásokban „magnificus”-ként említik. — Kanizsai László 1515. augusztus 9-én kapott címereslevelet Miksától, természetesen nem kizárt, hogy Péterrel egy napon: SZABÓ, Küzdelmeink 125.)9-10.; 53-54.

Korlátkövi idősebb Osvát több tucatnyi arisztokrata és előkelő család ősapja lett, akinek nevét a tőle származtatott birtokjogok miatt megszámlálhatatlan családfa élére helyezték. ... Labsi Labsánszki János 1688-ban benyújtott írásos kérvénye... A Korlátkövi Péter udvarmester hugának, Katalinnak egyik kései utódját nőül vevő nemes úr a következőket írta az uralkodónak: „...És mivel a kiváló férfiakban rejlő virtus még halálukat követően is élni szokott, ebből következik, hogy noha a Korlátkői család fiágon idestova százharminc esztendeje kihalt, és csak leányági leszármazottakat hagyott hátra, nehogy mégis eme emlékezetre méltó név továbbra is eltemetve maradjon, ... engedélyezni méltóztasson felséged, hogy két fiam, György és László ... a labsi Korlátkői nevet használhassa, továbbá nemesi címeremet kibővíthessék a Korlátkői család címerpajzsában lévő fordított holdsarlóval és csilaggal, hogy ilyenképpen mindkét szülőjük címerének az erejét egyesítve még buzgóbban ... szolgálhassák felségedet és utódait.” 154-155.

  • Irodalom:

Neumann Tibor: A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV–XVI. században). Doktori (PhD) értekezés. Piliscsaba, 2006.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs