Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kozma, Koma családok címerével foglalkozik.


 
Ch→
 
A Borbély és Koma család címeres levele, 1630

Ch:

Brandenburgi Katalin, Erdély fejedelme, Gyulafehérvár, 1630. július 31., nemesség és címer Borbély István, Koma György, valamint Pataki Anna és Borbély Barbara, Koma György felesége részére. Kihirdetése: Várad, Bihar vármegye közgyűlése, 1634. január 2.

Katalin, Isten kegyelméből született brandenburgi őrgrófnő, a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme, Magyarország kapcsolt részeinek, a székelyeknek és Borussziának úrnője, Julia, Clivia stb. hegyeknek hercegnője, stb. Emlékezetül adjuk jelen levelünk rendjén mindenkinek, akiket illet, hogy jóllehet …

Így tehát bátor hívünk, Borbély István és a váradi Koma György, akik hűségére és szorgalmára Erdélyország fejedelmei, elődeink is a kegyes emlékezet szerint már kora ifjúságtól kezdve minden időben támaszkodhattatok, a szűkös lehetőségek mellett is elég szorgalmatosan és dicséretre méltóan viselkedtek és cselekedtek, és ígérik, hogy erőtlenül is hasonló szorgalommal és dicséretre méltóan fognak viselkedni és cselekedni…

Ennélfogva tehát, valamint hogy bizonyosabban megajándékozzuk őket, ezt a Borbély Istvánt, Koma Györgyöt, valamint Pataki Annát, az említett Borbély Istvánt és Borbély Barbarát, a Koma György feleségét, sőt őseiktől fogva mindenkit nemesi előjogokkal gondoltuk felruházni, de mivel Várad várunk megszállásakor, a keresztények legádázabb ellenségének, a kegyetlen törököknek pusztítása idején nemességük írásos dokumentumai, az atyai és anyai eredeti bizonyságlevelek más javakkal együtt ellenséges zsákmányul, vagy a tűz martalékául estek, ezért tehát ezt a Borbély Istvánt, Koma Györgyöt, Pataki Annát és Borbély Barbarát, nehogy az ősök által és más részről is származó nemesi előjogok ennélfogva veszélybe kerüljenek, hatalmunknál, fejedelmi kegyünknél fogva őket az említett Erdélyi Királyságunk és Magyarország részeinek igaz és kétségtelen születésű nemeseinek testületébe, sorába számláltatandónak, felveendőnek, és hozzáírandónak gondoltuk, ezért hozzászámláljuk, felvesszük, és hozzáírjuk, elrendelvén nyilvánosan, hogy ennek utána mostantól minden időkben Borbély István, Koma György, Pataki Anna és Borbély Barbara, valamint azok gyermekei, akik már megszülettek és akik ezután fognak megszületni a mindenható Isten kegyelméből, és örököseik és mindkét nembeli leszármazottaik az igaz és kétségtelen nemességgel bírjanak és köztiszteletnek örvendjenek.

Ennek az igaz és tökéletes nemességnek jeléül ezt a címert, illetve nemesi jelvényt adományozzuk: Égszínkék színű katonai pajzsot, … a mezőn vagy a síkon egy királyi korona van elhelyezve, amelyen egy ember vörös ruhába öltözve, derekán tőrrel jelenik meg, jobb kezében egy vérrel bemocskolt kardot, bal kezében pedig zöld pálmaágot tart. A pajzs fölött egy zárt katonai sisak van elhelyezve, a sisak csúcsáról pedig szalagok illetve különböző színű pántlikák hullanak alá, és a pajzs mindkét szélét igen szépen ölelik körül és ékesítik, amint mindezek jelen levelünk kezdetén, illetve felső szélén a festő gyakorlott kezével és művészetével világosabban megrajzolva és lefestve látszanak.

Megengedjük rábólítván kegyesen, hogy Borbély István, Koma György, Pataki Anna és Borbély Barbara, valamint utódaik és mindkét nembeli leszármazottaik használják a fent említett nemesi címert, illetve a nemesi jelvényeket az igaz és kiváló nemeseknek szokása szerint és mindenütt, a csatákban, a lándzsajátékokban,a párviadalokban, a lovagi játékokban és mindenféle más katonai és nemesi gyakorlatokban, valamint pecsétjeiken, zászlóikon, kárpitjaikon, takaróikon, gyűrűiken, házaikon, pajzsaikon, sátraikon, sírjaikon, általában pedig mindenféle dolgaikban és hadbaszállásaikon a hamisítatlan és valódi nemesség címén, mely által őket együttesen és kölön-külön bármilyen állapotú, rendű, tisztű, és magasabb méltóságú emberek is legyenek azok, jeleseknek mondatni, tartatni, neveztetni és tekintetni akarjuk, hordhassák és viselhessék mindannyian és egyenként is, éljenek azokkal a megtiszteltetésekkel, kedvezésekkel, jogokkal, szabadságokkal és mentességekkel és előjogokkal, amelyekkel a többi, régi és valódi nemesek az említett Erdélyi Fejedelemségünk és Magyarország kapcsolt részeinek nemesei és katonái amely … dolgokkal régi szokás szerint is élnek és örvendenek örökké használják, éljenek vele, és örvendjenek neki. Ezen dolognak emlékezetére és örök erősségére adományozzuk és megengedjük a mi jól megerősített leveleinket az említett Borbély Istvánnak, Koma Györgynek, Pataki Annának és Borbély Barbarának, és azok örököseinek és mindkét nembeli leszármazottaiknak.

Kelt a mi városunkban, Gyulafehérvárott, az 1630. év júliusának utolsó napján.

Katalin

Hátoldalon:

Bihar Megye gyűlésén, 1634. január 2-án Váradon vitatták meg, tették közzé, hirdették ki a nemesi leveleket, bár úgy tűnik (nem olvasható minden szó), hogy óvást is emeltek ellene. Aláíró: Torma János nótárius.

A kormánybiztos urak határozata. Minden kikötés nélkül adatott ki, tehát megmarad nemessége. Várad, 1641. okt. 7.

Kornis Zsigmond Rákóczi György

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:Kozma 1668

szerkesztés

 

Kozma György 1668. november 7., Bécs I. Lipót nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


kézdiszentléleki Kozma

szerkesztés

 

Kézdiszentléleki Kozma Lőrinc és Simon 1730. december 13., Bécs III. Károly címer általa: Simon felesége Szabó Erzsébet, gyermeke név nélkül

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: