Címerhatározó/Kulin címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kulin család címerével foglalkozik.


bánhegyesi KulinSzerkesztés

 

Ősrégi család, mely Kulin bosnyák bántól származtatja magát, ki 1168-1204 között szerepel és a régi illir fejedelmekkel állott rokonságban. Fia Mladin, osztroviczai gróf, bátyja István, bosnyák bán (1204-1232), ennek fia Sebislav, II. Endre alatt keresztes vitéz. Nagy Lajos alatt kapták a bánhegyesi és a gyulai pusztát. Nemességüket Ungban 1807-ben, Borsodban 1826-ban igazolták. Szatmár vármegyében már a XVII. században szerepel, a hol Mátészalka, Érendréd, Papos és Jármi községekben volt birtokos és ez utóbbiban ma is az. Birtokos volt még Zemplénben: Hegyi és Izbugya, Szabolcsban: Gelse és Nagyfalu, Ungban pedig Lehócz, Szerednye, Kisszeretva, Mokra, Mogyorós, Kereszt, Ordoma és Cserjész községekben., de Bereg és Somogy vármegyékben is. Egyik ága Boszniában maradt vissza és Kulinovic néven szerepel Mostárban és más községekben. Többi tagjai közül I. Péter Thököly alatt a zempléni nemesi felkelők vicze-kapitánya. II. Péter Munkács várának védője és több ízben Thököly követe. - Imre, II. Rákóczi Ferencz vitéz hadnagya. - II. Imre (1807) Ung vármegye alispánja, kir. tanácsos. - III. Imre 1848-49-ben honvédszázados, később kir. törvényszéki elnök, a tiszántúli ref. egyházkerület gondnoka. - IV. Imre, 1848-49-ben honvédszázados, elesett Erdélyben. - Ignácz 1848-49-ben honvédfőhadnagy. - Ferencz, 1848-49-ben honvédhadnagy, elesett Vizaknánál. - Gábor, ugyanakkor honvédőrmester. - Lajos, Pál, Péter és György ugyanakkor honvédek. - Antal részt vett a Napoleon elleni hadjáratokban. - H. János, a múlt század elején híres ügyvéd. - Miklós ugyanez időtájt Borsod vámegye tiszti főügyésze. - Ferencz 1848-ban, mint szatmári honvédönkéntes Vizaknánál esett el. - IV. Imre, jelenleg törvényszéki bíró. - V. Imre erzsébetvárosi törvényszéki elnök, érendrédi birtokos.- Sándor, kaposvári kir. ügyész. - Másik Sándor, jármi és szalkai birtokos. - Miklós, jármi és mátészalkai birtokos. - Endre, jármi birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, féllábon álló darú, jobbjában anjou-liliomot, csőrében pedig nyílvesszőt tart. - Kísérők ezüst félhold és 3 hatágú aranycsillag. Sisakdísz: könyöklő kar, kardot tart, melyen török fő van átütve. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs