Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Miskolczy családok címerével foglalkozik.


miskolczi Miskolczy

szerkesztés

 

Borsod vármegyéből származik, de a XVII. század közepén Szatmár vármegyébe is átterjedt, a hol Nagysikárlón, Felsőbányán és Géresen volt birtokos. Ez az ága Géresi előnevet is használta. A család a Miskócz nemzetségből származtatja magát. Tagjai közül Mihály, II. Ferdinándtól kapott czímeres nemeslevelet, melyet 1662-ben Sajókeresztúron hirdettek ki. 1758-ban és 1843-ban Borsodban és ez utóbbi évben Barsban is igazolták nemességüket. Tagjai közül Gáspár, 1698-ban nagybányai ref. lelkész, híres botanikus. - József 1791-ben selmeczbányai akadémikus, később jegyző Erdélyben. - Mihály, 1826-ban selmeczi akadémikus, ki Felsőbányán bányatársulatot alapított. - II. József, 1848/49-ben honvéd. - Márton, 1848/49-ben nemzetőrtiszt, majd Felsőbánya főjegyzője, később tiszti ügyész. - József, 1848/49-ben Vizaknánál esett el. - Márton fia Sándor, jelenleg nagybányai ny. városi főügyész és bányatulajdonos.

Czímer: kékben, zöld alapon, fehér lovon vágtató magyar vitéz, jobbjában kivont kardot tart. Sisakdísz: repülésre kész természetes sas. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Miskolchi 1630

szerkesztés
 

II. Ferdinánd Simon Mihály (agilis) és Miskolci (Miskolchi) Mihály, Lukács, Péter, István részére 1630. május 12-én Pozsonyban címereslevelet adományozott. Az oklevelet a rávezetett záradék szerint Torna vármegyében hirdették ki.* [* A kihirdetési záradékra tartásjavító háló került, emiatt szövege nem kivehetı. MUO 132. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag sz. n.]

Az oklevelet* [* 570x665/72/– mm.] II. Ferdinánd király, Sennyei István győri püspök aláírása hitelesítette.

A címerfestmény hiányzik, a szöveg leírása szerint: „Álló katonai pajzs, vörös színű, alján zöldellő szirt emelkedik, ezen természetes színében ábrázolt leopárd, szája nyitva, nyelve kinyújtva, és farka a hátára visszahajlítva, mellső bal lábát támadásra emelve, jobbjában pedig három fehér színű rózsát tartva, hátsóival egyenesen előre lépve állni látható. A pajzsra nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, derékból kiemelkedő oroszlán jobb lábában meztelen kardját tartva szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról pedig takarók vagy foszlányok, innen sárga és kék, onnan ismét kék és fehér, a pajzs széleit körülfolyják és illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum rubri coloris fundum eius rupe viridi interoccupante, in quo Leopardus naturali colore effigiatus ore patulo lingvaque exerta et cauda ad tergum reflexa, anterioribus pedum sinistra ad rapui protenso, dextro vero ternas candidi coloris rosas tenens posterioribus item gradiendum directis erecta stare visitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam regio diademate, pedem dextr[um] leoninum cubilotenus eminen[tem] ac gladium nudum tenente proferente ornatam. A summitate vero, sive cono galeae, laciniis et lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc item caeruleis et candidis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus…”]

A két família sorsáról továbbit nem tudunk. A 18. század folyamán két hasonnevű család ellen is nemességvizsgálat indult, ám mindkettőnek saját – és más időpontban kelt – armálisa volt.* [* Miskoltzi család: 1625. november 9. II. Ferdinánd., valamint Simon família: 1662. június 1. I. Lipót. adománya. IV. A. 1/j. 1. k. 153., és 2. k. 104.][2]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 70-71. (PhD értekezés) [3]


  • Külső hivatkozások:Miskolczy 1651

szerkesztés

 

Miskolczy István 1651. május 16., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]mezőtelegdi Miskolczy

szerkesztés

 


  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 112. árverés (2009. 11. 27.) - 33. tétel [5]

  • Külső hivatkozások:

 

Miskolczy Márton

Nagyprépost, fölszentelt püspök.

1763. nov. 09. Galgóc, Nyitra vármegye – 1848. márc. 13. Esztergom

1821. pozsonyi kanonok s az érseki líceum helyettes igazgatója, az agg papok intézetének igazgatója. 1823: nagyszombati adminisztrátor. 1825: esztergomi kanonok, 1829: nyitrai főesperes. 1835: szentistváni prépost, szentgyörgymezei prépost, 1845. nagyprépost. 1840. kinevezett és megerősített, Esztergomban 1841: fölszentelt tinnini püspök és mindaddig segédpüspök, amíg meg nem vakult. Alapítványt tett a Szent Márton-oltárra.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs