Címerhatározó/Myslenovith címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Myslenovith (olv. Miszlenovics) család címerével foglalkozik.


vzdolyai Myslenovith szerkesztés

 
Horváth másképp vzdolyai Myslenovith Márk (1510 k.-1561) Szigetvár kapitányának sírköve, Rómer Flóris rajza
  • Irodalom:

LŐVEI PÁL: SAXA LOQUUNTUR EGY KÉPZELETBELI NEMZETI SÍRKŐPANTHEON FELÉ. In: Mikó Árpád – Sinkó Katalin szerk.: Történelem-Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. Budapest, 2000/3. 512.[1]

Rómer Flóris: Kamicházi Horvát Márk, Horvát és dalmátországi bán stb. máskép vzdolyai Myslenovith Márk sírköve Nagy-Vásonyban [3. kötet. 213–222.] c. írásához tartozik a 192–193. oldalak közé kötött szignó nélküli rajz a sírkőről. A szövegben írja Rómer, hogy „melyeket néhány év előtt lehető pontossággal lerajzoltam”, ill. „mint ezen becses emléket rajzoltam….” ˙215. és 216. p.)a Ny. Rohn és Grund, Pesten, 863.; Árpási, és móriczhidai Sz. Jakabról cimzett prépostság. III. köt. 1. füzet, 1863.
Szövegközi rajz Rómer Flóris: Filcsont-tükör-tok a XVI-ik századból című írásában (Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. köt. 135– 140.), 138. p. — Rómer rajza lehet, szignó nélkül? [2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs