Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pál családok címerével foglalkozik.


gyergyószentmiklósfalvai Pál

szerkesztés

315. 1582. március 16. (in arce nostra regia Rigensi, XVI. Martii) [Báthory] István, Lengyelország királya és Erdély fejedelme századosát: Gyrgio Zentmiklosfalwa-i Pál Györgyöt (e) és mindkét nemű utódait, azon érdemei és bátorsága jutalmául, amelyeket mind az Erdélyi Fejedelemségben, mind a Lengyel Királyságban, valamint a moszkvai nagyfejedelem (Moscorum ducem) ellen, a legutóbbi hadjárat során Ostrovia várának, Plescovia városának és Peciurenia [?] kolostorának ostrománál vére hullatásával tanúsított, továbbá mivel őseinek címereslevele elveszett, újra megnemesíti és nemessége jeléül címert adományoz neki. — Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in quo brachium humanum album, manibus ensem tenens, cuius cuspidi caput humanum infigum conspicitur. Scuto incumbit galea militaris, ex cuius superficie lemnisci albi et coelestini coloris, per utraque scuti latera defluunt, galeae cono diadema regium gemmis atque unionibus ornatum est impositum, ex quo brachium humanum priori in scuto depicti per omnia simili apparet. — Az oklevél Berzevice-i Márton (m) erdélyi kancellár és Starogard-i kapitány keze által kelt, az erdélyi ügyekben használatos, titkos függőpecséttel megerősítve. (Prot. I. p. 47–49.)

Ái a gyulafehérvári requisitorok 1584. május 21-i oklevelében (372. sz.), amely szerint eredetije hártyára írt függőpecsétes oklevél. [1]


  • Irodalom:

AZ ERDÉLYI KÁPTALAN JEGYZŐKÖNYVEI (I.) 1222–1599. ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK VIII. 1. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA, KOLOZSVÁR, 2006. 124.[2]

  • Külső hivatkozások:tolnai Pál

szerkesztés

 

Tolnai Pál János 1617. július 14., Prága II. Mátyás címer általa: testvére István

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítésekzalkodi Pál alias Jakó

szerkesztés

 

Zalkodi Pál alias Jakó István címere, 1635.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]
 

Pál János 1654. március 5., Gyulafehérvár II. Rákóczi György nemesség és címer általa: felesége Osvát Zsuzsanna, atyafia István, fiai János, András, Tamás, István, Mihály, Márton

P 773 Lad. RRR 83/43

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[5]


Rövidítések


dési Pál

szerkesztés

 

Dési Pál Péter 1669. június 20., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

F 21 Armales P nr. 24

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[6]


Rövidítések


dersi Pál

szerkesztés

 

Dersi Pál Ferenc 1672. június 7., Gyulafehérvár Apafi Mihály címer

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[7]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs