Címerhatározó/Pálffy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pálffy, Pálfi családok címerével foglalkozik.


erdődi PálffySzerkesztés

   

 

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában:→Címerhatározó/EGY/K/pvá

A család a Héder nemzetségből származik. Ősi címerük a hatszor hasított pajzs lehetett.

Pálffy-DaunSzerkesztés

 
Pálffy-Daun Nándor Lipót teanói herceg
 
A Pálffy-daun hercegi [helyesebben fejedelmi] címer egyik változata

[Pálffy] Nándor Lipót (szül. 1807 decz. 2-án Pozsonyban), kit alig 28 éves korában Pozsony vármegye főispáni helytartójává neveztek ki, mely állásában 1847-ig közmegelégedésre működött. Ugyanez évben a val. belső titkos tanácsosi méltóságot kapta, ezenkívül cs. kir. kamarás, I. oszt. spanyol grand és rivolai őrgróf lett. A Daun-család 1851-ben József salzburgi prépostban kihalván, nagyanyja: gróf Daun Terézia teanói herczegnő révén, a gróf Daun-féle hitbizomány haszonélvezete reá szállott. 1853 márczius 11-én kelt legfelsőbb elhatározással engedélyt nyert arra, hogy a Daun-család nevét és czímerét használhassa, míg 1875 decz. 30-án kelt legfelsőbb elhatározással a teanói herczegi czímnek a birodalmi tanácsban képviselt tartományokban való használatára is engedélyt kapott, mely herczegi czímét gróf Daun Wirich tábornagy 1709-ben, illetőleg 1711-ben nyerte a teanói (thianói) hűbérrel egyetemben. 1879 jan. 23-án nejétől, herczeg Lobkovitz Szidoniától származott fiaival együtt engedélyt nyert arra, hogy a herczegi czímet Magyarországon is viselhesse.

 

Az egyesített czímer az 1879. évi oklevél magyar szövege szerint a következő: "Egy álló kék vitézvért, hosszában és keresztben felső kék és arany, s alsó arany és kék négy mezőre osztva: herczegi süveggel koronázott kék középvérttel, melynek talapzatából két czinfedelű toronyból álló és czinezett (vagyis ormozott) középfallal összekötött ezüst vár fekete kapuval és ablakokkal nyúlik fel; a 721tornyok között kiterjesztett szárnyú ezüst sas lebeg. A főpaizs első és negyedik kék mezőiben, talapzatból zöld hármas-hegy, s ebből aranyküllős félkerék emelkedik, melyen jobbrafordult tízágú aranyszarvas ágaskodik; a második és harmadik arany-mező mindegyike félszögesen font hat vörös főszélén régi aranylombozatú grófi korona és ezen két koronázott, nyilt lovagsisak nyugszik; a jobb sisak koronájából, befelé fordított tízágú arany-szarvas nő ki, míg a második koronán hermelinprémzetű ezüstgombos, kerek vörös kalpag nyugszik, melyre három strucztoll van feltűzve. A vért mindkét oldalán, rézszínű lépcsőn, vörös nyelvű két aranyoroszlán áll, a jobboldali: kék-ezüst koczkázatú harczjátéki lándzsát tart maga előtt, melyre kifelé lobogó fehér zászlócska van erősítve és ebben is kék paizs látható, két vörös vonallal átvágott (a rajz szerint arany) felső széllel és három-három hullámzó ezüst-póznával; a vértecske fölött fekete góth betűkkel e név "Aldenburg" és alúl "Hédervár" olvasható. A másik vérttartó is hasonló, de kék-arany koczkázatú harczlándzsát emel fehér zászlócskával, melyben három hullámzó fehér póznától átvágott kis pajzs áll, fölötte e név: "Poth" és alul "Konth" van jegyezve. Az egészet hermelin-prémmel bélelt, herczegi süveggel díszített s arany-szegélyzetekkel és zsinórokkal ékített biborpalást veszi körül."[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


RövidítésekPálffy 1621Szerkesztés

 

Pálffy János 1621. november 30., Magyar-Brod Bethlen Gábor címer általa: fiai János, Márton

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítésektolnaszentgyörgyberegi PálffySzerkesztés

 

Tolnaszentgyörgyberegi Pálffy Mihály 1688. június 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Liska-Martonfalvy Katalin, gyermekei János, István, Katalin, Éva

P 769 Pálffy cs. Lad. RRR No. 79

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Pálfi 1698Szerkesztés

 

Fenyédi Geréb 1698 Ferenc és atyafia Pálfi Ferenc 1698. február 3 ., Bécs I. Lipót nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]


Pálfi 1795Szerkesztés

P. Imre 1795 ápr. 16-án nyert címeres nemeslevelet I. Ferencz királytól, melyet 1795 aug. 26-án hirdettek ki Torontál vármegyében. 1809-ben Gád helység egy részére nyert adományt, hol a család a XIX. század első felében földesúri joggal bírt.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs