Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pálffy, Pálfi családok címerével foglalkozik.


erdődi Pálffy

szerkesztés

   

 

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában:→Címerhatározó/EGY/K/pvá

A család a Héder nemzetségből származik. Ősi címerük a hatszor hasított pajzs lehetett.

Pálffy-Daun

szerkesztés
 
Pálffy-Daun Nándor Lipót teanói herceg
 
A Pálffy-daun hercegi [helyesebben fejedelmi] címer egyik változata

[Pálffy] Nándor Lipót (szül. 1807 decz. 2-án Pozsonyban), kit alig 28 éves korában Pozsony vármegye főispáni helytartójává neveztek ki, mely állásában 1847-ig közmegelégedésre működött. Ugyanez évben a val. belső titkos tanácsosi méltóságot kapta, ezenkívül cs. kir. kamarás, I. oszt. spanyol grand és rivolai őrgróf lett. A Daun-család 1851-ben József salzburgi prépostban kihalván, nagyanyja: gróf Daun Terézia teanói herczegnő révén, a gróf Daun-féle hitbizomány haszonélvezete reá szállott. 1853 márczius 11-én kelt legfelsőbb elhatározással engedélyt nyert arra, hogy a Daun-család nevét és czímerét használhassa, míg 1875 decz. 30-án kelt legfelsőbb elhatározással a teanói herczegi czímnek a birodalmi tanácsban képviselt tartományokban való használatára is engedélyt kapott, mely herczegi czímét gróf Daun Wirich tábornagy 1709-ben, illetőleg 1711-ben nyerte a teanói (thianói) hűbérrel egyetemben. 1879 jan. 23-án nejétől, herczeg Lobkovitz Szidoniától származott fiaival együtt engedélyt nyert arra, hogy a herczegi czímet Magyarországon is viselhesse.

 

Egy álló vitézvért, hosszában és keresztben felső kék és arany, ’s alsó arany és kék négy mezőre osztva; hercegi süveg által koronázott kék középvérttel, melynek talpazatából két czínfedelű toronyból álló és czínezett közfallal összekötött ezüst vár fekete kapuval és ablakokkal nyúlik fel, a tornyok között ezüst sas kiterjesztett szárnyakkal lebeg. A fő pajzs első és negyedik kék mezejében, tagozatból zöld hármashegy lesz, ebből arany küllős fél kerék emelkedik, melyen jobbra fordult tíz ágú arany szarvas ágaskodik; a második és harmadik aranymező mindegyike félszögesen font, hat vörös vonal által van átvágva. A vért felső fő szélén régi grófi arany lombozatú korona és ezen két koronázott nyílt lovag sisak nyugszik, a jobb sisak koronája kék-arany és bal-vörös arany sisak takarókkal; az első sisak koronájából befelé fordult tíz ágú arany szarvas nő ki, a másod koronáján pedig vörös, kerek kalpag nyugszik, hermelin prémezettel és ezüstgombbal, melyen három ezüst strucctoll van feltűzve. A vért mindkét oldalán barnaréz színű lépcsőn, vörös nyelvű két arany oroszlán áll, a jobb oldali, maga előtt kék-ezüst kockázatú harcijátéki lándzsát tart, melyen kifelé lobogó fehér zászlócska van megerősítve, és ebben kis kék pajzs látható, két vörös vonal által átvágott felső széllel és három hullámzó ezüst póznával; a vértecske fölött fekete góth betűkkel e név “Aldenburg” és alul “Hedervár” van írva. A másik vérttartó is hasonló, de kék-arany kockázatú lándzsát emel, fehér zászlócskával, melyen három hullámzó, fehér pózna által átvágott kis pajzs áll, fölötte név “Poth" és alul "Konth" van jegyezve. Az egészet hermelin prémmel bélelt hercegi süveggel díszített, ’s arany szegélyezettekkel és Zsinórokkal ékessített bíborpalást veszi körül."[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


RövidítésekPálffy 1621

szerkesztés

 

Pálffy János 1621. november 30., Magyar-Brod Bethlen Gábor címer általa: fiai János, Márton

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítésektolnaszentgyörgyberegi Pálffy

szerkesztés

 

Tolnaszentgyörgyberegi Pálffy Mihály 1688. június 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Liska-Martonfalvy Katalin, gyermekei János, István, Katalin, Éva

P 769 Pálffy cs. Lad. RRR No. 79

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Pálfi 1698

szerkesztés

 

Fenyédi Geréb 1698 Ferenc és atyafia Pálfi Ferenc 1698. február 3 ., Bécs I. Lipót nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]


Pálfi 1795

szerkesztés

P. Imre 1795 ápr. 16-án nyert címeres nemeslevelet I. Ferencz királytól, melyet 1795 aug. 26-án hirdettek ki Torontál vármegyében. 1809-ben Gád helység egy részére nyert adományt, hol a család a XIX. század első felében földesúri joggal bírt.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs