Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Péterffy családok címerével foglalkozik.


atyai és ikácsi Péterffy szerkesztés

 

A Maczedoniai családból vált ki a XIV. században. Legelső, ki Péterffy név alatt szerepel: Maczedoniai Péterffy Miklós, a ki 1416-ban Ikách boszniai bég seregét megtámadta, magát Ikách béget saját kezeivel megölte, a török hadat pedig a határon átűzte; a következő évben szintén fényes győzelmet arat a Dunántúl a török fölött. (Hatvani (Horváth) Mihály Magyarország Története, 2. kötet, 273. lap, Pest, 1860). E jeles tettét felvette családi czímerébe is, előnevét is ez időtől írja a család "Ikáchi"-nak. Péterffy Miklósnak gyermekei közül egy a kihalt Szentléleki Péterffy családot alapítja. Az Ikáchi családból származott István, kinek hasonnevű fiát labancz volta miatt éjnek idején Tokay Ferencz emberei megtámadták tolcsva-liszkai kúriáján és mindenét felprédálták, a mikor a nemeslevél is elpusztúlt. Nemessége bizonyítására Zemplén vármegye 1725-ben nemesi bizonyságlevelet adott ki, melyet Szatmár vármegyében is kihirdettek. II. Istvánnak unokái a család négy ágának alapítói lettek. I. Somoskeői báró Péterffy. II. István hasonnevű fiának János Ferencz nevű fia 1712-ben bárói rangot nyer. (János Ferencz udvari kanczellári titkár, udvari tanácsos volt.) - János Ferencz gyermekei: Károly báró, jezsuita tudós, József, kamarai tanácsos és János, táblai ülnök; P. János Ferencz öcscse pedig Ferencz, cz. róm. kath. püspök volt. II. A szatmár-vármegyei vagy Atyai és Ikáchi ág. P. II. István, fiának Sámuelnek, Miklós nevű fiának, (ki is Ugocsa megye főjegyzője volt) utóda Albert, a 19. gyalogezred hadnagya, ennek utódai alkotják a szatmármegyei ágat: ezek közül nevezetesebbek: Lajos, miniszteri tanácsos, országos iparoktatási főigazgató, Imre és Gusztáv, szatmármegyei nagybirtokosok. III. A Jágócsi Péterffyek P. Sámuel László nevű fiától származnak. László fiának, András alezredesnek utódai: József és János honvédkapitányok, Gyula, honvédalezredes, Antal hadnagy és fiai Károly, hajóskapitány és István főhadnagy. József fia: Zoltán, pozsonyi ipari főfelügyelő. IV. Zemplénmegyei ág. Ezt Sámuel fia Károly, cs. kir. tábornok alapítja; utódai: Ferencz szolgabíró, Károly, Zemplén megye követe, kerületi táblai ülnök. - Sámuelnek volt még egy fia Antal, a 19. gy.-ezr. kapitánya, de ennek László - ezredes - fia magtalanúl halt el. Imre, kakszentmártoni birtokos, - Lajos, miniszteri tanácsos, Béla, törvényszéki bíró. - Gusztáv földbirtokos Sárközújlakon.

Czímer: kékben, zöld alapon, balról fekete lovon ülő, jobbra fordúlt vörösruhás magyar vitéz kivont karddal, a vele szemben fehér lovon ülő kék ruhás, levágott fejű vitézzel viaskodni látszik. Sisakdísz: kék keresztezett könyöklő, vörös mezű kar, karddal, melynek mindegyikén török fő van átütve. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Péterffy 1722 szerkesztés

 

Péterffy Ferenc János 1722. november 21., Bécs III. Károly bárói rang, címer és vörös pecsét használata általa: felesége Schellyi Mária Terézia, gyermekei József Antal, Ferenc István, György Ignác, János Ambrus, Károly Bertalan, Miksa és Ferenc

P 531 Orczy cs. lt. Diplomák és vegyes ir.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: