Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pósa családok címerével foglalkozik.


Pousa szerkesztés

Petri-Sz:

Pósa.

A Pousa-nemzetség bírta 1291–1345-ig Poósát; tőlük származik a helység neve is.* [Hodor: Doboka, 524. 1.*]

Báthori Kristófnak 1578 nov. 22-dikén kelt ítélete szerint Pósa Péternek bizonyítania kellett a középszolnoki Széplakra vonatkozó állítását Szent-Györgyi Makrai Bertalan felperessel szemben.* [Tört. Tár, 1898. évf. 346. l.*]

István 1790-ben a somlyai adózók közt van, 1792-ben (Posai István, somlyai lakos) nemessége productiojáról Kraszna vármegyétől nyert bizonyítványát mutatja fel.* [Orsz. Lt. nem. invest. Kraszna.*] Posa Istvánt és Ferenczet gyalogosoknak vették föl a somlyói adómentes nemesek 1808-diki névsorába.

 • Irodalom:

SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.VI. KÖTET. BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. L–Z. IRTA Dr. PETRI MÓR. KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. 1904. [1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1478 szerkesztés

Nagy Iván:

Pósa család-ból következő erdélyi nemzedék ismeretes:

Kristóf (sz. m. m. Macskásy Zsófia); Kata 1478. (Manyiki Sztrigyi János); Ilona (Kabos Tamás)

 

1678-ban Pósa Katalin Polyák Jánosné.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1486 szerkesztés

Nagy Iván:

Pósa család.

Pósa vagy Pousa keresztnév, mely számtalanszor fordúl elő okleveleinkben s mely névnek tulajdonosait tévedés lenne egy család ivadékának vennünk, s átalában családi összeköttetéseiket csak hánytorgatnunk is. Mind a mellett az bizonyos, hogy Pósanéven is támadt családunk. Igy már a Pósa név azon Balásnál, ki 1486-ban Mátyás király megbizásából Posony városához járt, bizonyosan család név. [Teleki Hunyadiak kora.XII. 345.*]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1580 szerkesztés

Kempelen:

Pósa.

Czímeres levele kelt 1580. (Leleszi conv. lt.) – Vö. T. XIII-139.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa alias Zemlény szerkesztés

Kempelen:

Pósa (alias Zemlény).

A czímeres levelet 1613. márcz. 19. P.Tamás kapta. – Vö. Bor. I-206.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


szántói Pósa szerkesztés

Kempelen:

Pósa (szántói).

Czímeres nemeslevele kelt 1623. jul. 14. – Vö. Csoma 445–6.

Csoma:

Pósa (szántói).

Czímerlevelet s nemességet II. Ferdinánd Bécsben 1623 jul. 14-én adományozott szántói Pósa Tamásnak, nejének Koncz Annának, gyermekeinek: Mihály, Márton, Dóra és Borbálának, testvéreinek Pálnak és Lukácsnak. Az armalist még ugyanezen a vármegye Gönczön tartott közgyűlésén kihirdették. Az adományozott czímer: kékszínű osztott paizs, felül az osztási vonalból növekvő, veres ruhás, kalpagos, arany öves férfiú, jobbjában görbe kardot tart, melyre törökfő van tűzve, balját csípőjére támasztja, alól hatágú arany csillag. Sisakdísz: a paizsbeli férfiú; takarók: kék-arany, veresezüst.

A XVIII. században élt Pósa István, kinek nejétől Vendéghi Zsuzsannától következő gyermekei voltak: István, Zsuzsanna, Czövek Mátyás neje, Kis-Kinyisen, Mária, Galgócziné Szántón, Zsófia, Janka János tályai pap neje és Gábor, ki Kassán lakott.

A család Abauj-Szántón most is él.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1666 szerkesztés

Nagy Iván:

Gömör megye szintén nemessége sorába foglalta a Pósa családot.[Bartholomaeides C. Gömör. 145.*]

Kempelen:

Pósa.

Czímeres levele kelt 1666. okt. 15.; kihirdette 1667. febr. 8. Gömörmegye.

Forgon:

Népes radnóti nemes család... A Pósa család már a nemességszerzés idején két hatalmas ágra oszlott, melyek külön-külön kaptak nemességet. Az egyik ágat felső (kis) Pósa családnak, a másikat alsó (nagy) Pósa családnak nevezik a későbbi időkben és korunkban... Az alsó (nagy) Pósa családból származik Pósa Lajos népszerű költőnk...

1. A felső (kis) Pósa család ősei, Pósa Boldizsár, Pál, Márton, János, Gáspár, István, Benedek, Gergely, Mihály, Péter, Balázs és ifj. Pál 1666. október 15-én kaptak I. Lipót királytól nemeslevelet, a következő címerrel: kék pajzsban, zöld alapon, fehér bárány, jobbjában ekevasat tart. Sisakdísz: növekvő, kék attilás, fekete süveges magyar földművelő, jobbjában három búzakalászt, baljában szántóvasat tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Forgon 535.)

Pósa 1668 szerkesztés

2. Az alsó (nagy) Pósa család ősei, Pósa János, Gergely és Imre testvérek, aztán Pósa Jánosnak Pósa Ilona nejétől származó leányai, Dóra, Kata és Erzse; Pósa Gergelynek Boholy Anna nejétől származó Fruzsina és Orsolya leányai és Pósa Jakabnak neje, Dienes Dóra 1686. október 10-én kaptak nemességet a következő címerrel: kék pajzsban fekete medve, felemelt jobbjában három búzakalászt tart. Sisakdísz: növekvő, nyakán nyíllal átlőtt szarvas. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Forgon 535-536.)

Kempelen:

Czímeres levele kelt 1668. okt. 20. (Abaujm. lt.) Kihirdette 1669. márcz. 27. Tornamegye. – Vö. T K. I-222.

 • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Méry Ratio, Somorja, 1997. (reprint) 535-536.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


szentmihályszabadjai Pósa szerkesztés

 

Siebmacher:

Wappen: In von B. geteiltem Schilde oben aus d. Teilungslinie wachsend ein r. gekleideter Mann in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend dessen Spitze durch den Hals eines vom Rumpfe getrennten, schnurrbärtigen Türkenschädels gestossen erscheint, die Linde in d. Hüfte gestützt; unten ein sechsstrahliger g. Stern. – Kleinod: Der Mann. – Decken: bg. – rs. Gleichnamige Geschlechter, kamen oder kommen noch zur Gegenwart, in d. Ctten v. Veszprim und Gömör vor.
(Siegel d. d. 1815 des Stef. V. Pósa. – Bartholomaeides, C. Gömör, 145).

Kempelen:

Pósa (szentkirályszabadjai).

Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Abaujmegyében István fordul elő az igazolt nemesek között. – Vö. Siebm. 514.

 • Irodalom:

Külső hivatkozások:


atyhai Pósa szerkesztés

Kempelen:

Pósa (atyhai).

Székely család. – Vö. Pálmay: Udvarhely 191.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1787 szerkesztés

Kempelen:

Pósa.

Czímeres levele kelt 1787. márcz. 16. (Barsm. lt.)

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Pósa 1796 szerkesztés

Nagy Iván:

A mult [18.] század végén Veszprém vármegyében éltek Pósa István és Gábor, kik a nevezett megyétől 1796. majus 2-án nemesi bizonyítványt vettek.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs