Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Palikutya család címerével foglalkozik.


Palikutya, majd Palikutsevnyi szerkesztés

 

A nemességet Palikutya János nyerte I. Ferencz királytól 1801. aug. 14-én Bécsben kelt armalis által, mely lakta helyén Krassó vármegyében 1802. ápril. 6-án kihirdettetett. Címere négy részre osztott pajzs, az 1. és 4. kék udvarban hármas zöld halmon daru (v. gólya) áll egy lábon, másik fölemelt lábával arany kalászt tart. A 2. és 3. vörös udvar közepén vízirányos ezüst szelemenen három kék rózsafej látszik. A pajzs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között páncélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. A család bírta Krassó vármegyében Furluk és Dezestye helységet. A nemesség szerző Jánosnak három fia maradt Péter, János és Sándor, kik nevüket Palikucsevnyi alakban vették használatba, sőt újabb időben Palik-ucsevni alakban is találjuk írva. A nevezett fiak közül Péter Krassó vármegyének volt főszolgabirája, jelenleg az 1861. évi országgyűlés után Torontál vérmegye főispáni helytartójául neveztetett ki. Neje báró Bernáthffy leány. János cs. kir. kapitány; Sándor 1857-ben úrbéri törv. széki segéd; gyermekei vannak.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs