Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Partheim család címerével foglalkozik.


A restaurálás folyamán a [bártfai Szt. Egyed] templomtorony alatti előcsarnokban falazták be Sax Partheim evangelikus lelkész vörös márvány síremlékét 1619-ből, a melynek felső harmadát pajzsában két részre osztott s a felsőben kehely mellett Isten bárányát, az alsóban három rózsát ábrázoló domborművű czímer díszíti s alsó kétharmadában lekopott feliratok töltöttek ki.

A síremléket Myskovszky még a szentségház mellett a templom főhajójának padozatába foglalva látta. Keretléczein ez a felirat betűzhető ki :

PARTHEIM SAX ECCLESIAE BARTH. PASTORIS MDCXIX.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs