Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Peley család címerével foglalkozik.


érmindszenti Peley szerkesztés

Szilágy vármegyéből származik, honnan a múlt század negyvenes éveiben Szatmár vármegyére is átterjedt, a hol Balotafalva, Pálfalva és Kolczér községekben volt birtokos. Tagjai közül József, 1848-ban szatmármegyei főszolgabíró. - Móricz, 1848 után zsibói főszolgabíró. - Ennek atyja Szilágy vármegye alispánja volt.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs