Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pestyéni család címerével foglalkozik.


Vásárhelyet sem volt, ki megoltalmazhatta volna az erőszakosko­dások ellen, mert föl­desura Pestyéni Gergely országbíró időközben elhalt, özve­gye PakosAnna pe­dig ez időtájon már a Turóczban lakó Révay Ferencz felesége volt, s mint ilyen, férjével együtt híve Ferdinánd­nak. A király tehát ezek kértére az elhalt Pestyéninek (1544. jan.) mindenjavait, melyeket az egykor Móré után bírt, azok közt városunkat is, új adomány czimén Anna asszonynak és országbíró fiának, Pestyéni Andrásnak ajándékozta.73 [Liber regius, magv. orsz. rész, lib. I. fol. 315. (Orsz. ltr.)] Révay ék a királyi adományozást kétségkívül abból a számításból eszközölték ki, hogy a birtok az örökösök kezén maradhasson az esetben is, ha a hely ismét Ferdi­nánd hatalmába jut vissza. Ez azonban hiábavak) gondoskodás volt. A nagy remények, melyekkel ekkor Ferdinánd az országot egyesült hadainak si­kerei felől biztatta, csakhamar ismét füstbe mentek — annyira, hogy a két német hatalmasság nemsokára maga esedezett tartós békéért Szulejmannál, melyet azonban ez csak egy évre engedélyezett: városunk birtokának pedig sem egyik, sem másik magyar föl­desúr nem örvendezhetett, mert azt ez év- ; (1545.) ben beírták Khalil bég budai török kincstári elnök híres defterébe, vagyis abba az adójegyzékbe, me­lyet a budai török helytartósághoz tartozó szandzsá­kokról a hatalmas Szulejman készíttetett s me­lyet ő és utódai száznegyven esztendeig mint meg-ronthatatlan zsinórmértéket tekintettek arra nézve, hogy meddig terjed Magyarországon a félhold ural­ma. Vásárhely ekkor az új hatalmasság területén járásbírósági székhely lett s Mártély, Gorsa, Körtvélves, Szent-Király, Férged, Derek-egyháza, Újváros, Kéktóráros, s még vagy 10 falu a környékből csatoltatott hozzá.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: