Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pethe család címerével foglalkozik.


hethesi Pethe szerkesztés

 
Pethe Márton kalocsai érsek (1599—1605) címere

A Császka György szepesi püspök által kiállított aranyozott ezüst kelyhen2 [2 Ötvöskiállítási lajstrom 82. l.] egy püspöki jelvényekkel ellátott czímer látható, mely 1-ső s 4-ik mezejében csak érthetetlen zavaros karczolásokat mutat. E czímer kiegészítve következő: négyelt pajzs, 1-ső és 4-ik egy mindkét oldalán széles végű szegletein sugaras kereszt (néhol öt levelű rózsa) által kísért haránt pólya, melyre nap, s a felé igyekvő sas van illesztve, 2 —3 leveles koronából növekvő koronás oroszlán.3 (11. ábra.) [3 Pecsét teljes körirattal a Rajcsányi-féle pecsétmásolatok között Orsz. levéltár.]

Ez a hethesi Pethe Márton kalocsai érsek (1554—1605) saját személyére vonatkozó czímere, melyen az 1-ső és 4-ik mező az egyházi a 2—3-ik a családi czímert mutatja. [1]

  • Irodalom:

Csergheő Géza: Családi czimerek régi hazai ötvösműveken. Archaeologiai Értesítő, 1888/2. 130-138. [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs