Címerhatározó/Pokomándi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pokomándi család címerével foglalkozik.


PokomándÍ csV Vasmegyéből származott, honnét Győr, Pest, Békés, Csongrád, Temes, Szatmár stb. vármegyekbe is elterjedt. A nemeslevelet I. Lipót királytól Péter kapla, kinek birtoka a vasmegyei Nagysitkén és Báudolon feküdt. Utódai közül Tamás 1820. táján Temesmegye tiszti ügyésze, Nep. János kir. tanácsos, a múlt század első felében, Gábor a gr. Károlyiak uradalmi tiszttartója 1830—7., azután megyei táblabíró, György uradalmi kasznár Szentesen, 1830-ban jött Vásárhelyre. Fiai voltak, György mérnök (1829—94 ig), kilünő képzettségű és nemes jellemű férfi, ki a város természettudományi leirásánál e munkámban segítségemre volt, István 1832-1909., városunk jó emlékű 209. sz. Pokomándi címer. polgármestere 1870—6., később ár mentesítő társulati igazgató, ki széleskörű ismeretsége alapján nevezetesebb családaink történeléhez szintén sok adattal járult. Az ő fiai, István fővárosi mérnök, Dezső jogtudor, kunszentmártoni kir. járásbiró, Sándor jogtudor, temesvári ügvvéd; Gábor fia, Imre 1836—912., eleintén 1855—62. katona, azután nyilvántartó, szolgabírói tollnok, esküdtbiró és megyei pénztárnok 1867—72.. végül városunk tanácsnoka. Az ö fiai, Károly sz. 1871. rendőrfogalmazó, majd 1911. óta városi közgyám, Gábor sz. 1876., előbb 1896. takarékpénztári számtiszt, majd rendőrfogalmazó és egyúttal 1910. óta tűzoltó-parancsnok, neje Karancsi Judit, Imre gróf Károlyi uradalmi intézője Tompaháton. A családhoz tartoznak még Vilmos földesgazda 1836., István f.patyi, Mihály rédeci plébános, Béla honvéd százados hadbíró, Gyula, Gergely és Tivadar, mindannyian katonatisztek.[1]


  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs