Címerhatározó/Révay címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Révay család címerével foglalkozik.


szklabinai és blatniczai RévaySzerkesztés

 
Révai Ferenc címere, 1590

 

Révay (szklabinai és blatniczai), nemes és báró.

Szerémmegyéből eredő ősrégi család, melynek ismeretes első őse, Jakab comes, a XIII. század elején élt. A mohácsi vész után a család kizavartatván délvidéki birtokaiból, Révay Ferencz, I. Ferdinánd király buzgó hive, és kora legkiválóbb férfiainak egyike (megh. 1553. nov. 1.) 1527. a turóczmegyei Szklabina vár felére kir. adományt nyert, megszerezvén 1540. másik felét is. A várra a család 1559. uj kir. adományt nyert; a következő 1560. évben adományban kapta Blatnicza várát; 1561. febr. 17. a szklabinai várhoz tartozó, „turóczmegyei örökös főispáni” czimet. A családnak kiváló tagja Péter (sz. 1568. febr. 2., megh. 1622.), koronaőr, ki mint államférfi és történetíró tette nevét emlékezetessé. – A család a XVI. század elején Révay Lászlónak két fia: István, naszádos kapitány és az emlitett Ferencz által két főágazatra szakadt. Az előbbitől a trebosztói (mely jelenleg nemesi ágon virágzik), az utóbbitól u. n. szklabinai és blatniczai bárói ág ered.

A család II. Lajos királytól 1521. máj. 25. czímerujitást nyert. A trebosztói ágazatban Márton fia: László, István, András, János és Miklós 1635. bárói rangra emeltettek (LR. VIII-103.); Ferencz cs. k. kamarás, a XVIII. század második felében grófi rangot nyert; azonban e grófi és bárói ágak kihaltak. – A szklabinai és blatniczai ágazatban az emlitett Ferencznek fiai: Ferencz, Mihály, Lőrincz és János 1556. az ország báróinak sorába emeltettek; Péter tábornok 1723. jun. 17-én grófi rangot nyert, e grófi ág azonban 1853-ban leány-ágon is kihalt. A jelenlegi bárói nemzedék az 1556. báróságra emelt Ferencztől ered.

Czímer: Kék mezőben arany koronából kinövő term. farkas, felemelt jobb első lábában zöld ágat tart, melyen két vörös közt egy ezüst rózsa van. Sisakdísz: a pajzsalak. Takarók: kék-ezüst.

(Kempelen Béla)

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs