Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rosályi (olv. Rozsályi) család címerével foglalkozik.


Rozsályi (Kún) Gergely fia György szatmári alispán pecsétje, 1358

A Gutkeled nemzetségből származó család.


  • Irodalom:


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs