Címerhatározó/Sólyom címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sólyom és Falco családok címerével foglalkozik.


margithai FalcoSzerkesztés

262. 1580. április 12. (Albae Iuliae, XII. Aprilis) Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda hűséges szolgálatai jutalmául [gyula]fehérvári kórusa előénekesét (praecentoris chori nostri Albensis): Margitha-i Falco Mihályt (n), és általa feleségét: Zip Annát örökre szólóan címereslevéllel megnemesíti, egyúttal [Gyula]fehérvár falain kívüli Bodoghazzon utza-ban – Olah Bertalan és Chompoz Miklós (circumspecti) gyalogpuskások házainak szomszédságában – levő házukat, örök jogon, minden adó és szolgáltatás terhe alól mentesíti. Utasítja az illetékeseket, nevezetesen a [gyula]fehérvári vár (arx) udvarbíráját: Cheffei Jánost és aludvarbíráját: Des-i János deákot a mentesség tiszteletben tartására. — Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo falco avis generosissima erecto collo stare, pede dextro sursum elevato virgam seu festucam habere, sinistro vero pede librum expansum palpare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, certis suis in locis deaurata, ex cuius cono laciniae sive lemnisci variorum colorum defluentes utramque partem scuti pulcherrime ambiunt et exornant. — Az oklevelet függőpecsétjével erősítette meg. (Prot. XII. f. 49r –50r)

Keretszöveg nélküli másolat 1635 tájáról, amely szerint eredetijét a vajda és Kovacsóczi Farkas kancellár írták alá. [1]


  • Irodalom:


AZ ERDÉLYI KÁPTALAN JEGYZŐKÖNYVEI (I.) 1222–1599. ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK VIII. 1. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA, KOLOZSVÁR, 2006. 107-108.[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs