Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szolga család címerével foglalkozik.


Zanathy másként Zolga

szerkesztés

Vasvármegyei család. Zanathy másként Zolga János, a maga és unokaöcscse Petheő Márton részére Rudolf királytól 1602 márcz. 22-én nyom czímeres nemeslevelet. I. József Szatmár vármegyébe költözött és 1745-ben Szatmár sz. kir. város főbírája, 1754-ben a vármegye főadószedője; 1765-1778-ban főjegyzője. - Ennek fia Antal, a vármegye főmérnöke. - Mihály, 1784-ben szolgabíró, 1796-ban főszámvevő. - II. József esküdt. - Ferencz 1805-ben a megyei felkelő nemes seregnél alhadnagy, majd kapitány, 1810-ben táblabíró, 1816-ban a nyíri járás főszolgabírája. - Ignácz, a gróf Károlyi-uradalom ügyésze. - Ferencz, szaniszlói r. kath. lelkész, 1861-ben czímzetes kanonok. - Mihály 1823-ban szolgabíró, majd kir. ügyész. - Ferencz, 1892-ben megyei főjegyző. - Mihály kir. közjegyző. Gábor kir. járásbiró. - Zsigmond m. kir. honvéd százados. - Gábor fiai: Gábor és Tibor. - László gazdász és István megyei tisztviselő.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs