Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tötösy, Töttössy családok címereivel foglalkozik


zepetneki Tötösy

szerkesztés

 

Zepetneki Tötösy címer 1587

Vas megyében Zepetneki Tötösy György (Georgius Tivtoßÿ/Tiwtößy de Zepethnek) agilis et literatus, felesége domina Katalin és gyermekeik Péter, Jakab, Orsolya és Katalin kapnak címeres nemeslevelet adományba 1587.02.22. II. Rudolf magyar királytól és római császártól, valamint 1589.07.22. nemesi kúriát és földbirtokot a Vas megyei Jákon és Sorkikisfaludon. A nemesség kihírdetése 1587.05.29. Szombathelyen Az 1587. címeres nemeslevelél adományozása után és a nemesi kúria és földbirtokok adományozása előtt (1587-1589) Györgynek és feleségének domina Katalinnak születik még két gyermeke, Margit és János, leányuk Orsolya 1589-1597 között elhal. György felesége, Katalin úrnő, aki 1597 előtt megözvegyül, ugyanebben az évben királyi és megyei jóváhagyással további földbirtokot vásárol Jákon. Az 1587. adományozott de Zepethnek nemesi előnév helyesen de Zepethk ugyanis középkori és kora-újkori dokumentumokban a Zepethk falu többször van összekeverve az ugyancsak Zala megyei Szepethnek várossal, pl. "Szepetneki György (de Zepethk)" esetében aki 1489. Zala megyei alispán (Turbuly, Művelődéstörténeti tanulmányok; Bilkei, Adatok a középkori és kora-újkori egyetem-járás) és mert a Vas megyében újra nemesített Zepetneki Tötösy család a Zala megyei prima occupatio nemes Zepethki Tötösy családból származik. A Zepetneki Tötösy címer 1587: Veressel és kékkel osztott pajzsban lent lebegő ötágú leveles aranykoronából jobbharánt növekvő mezítelen jobbkar az osztóvonalon átnyúlón, fent arannyal kötött balharánt arany búzakévét tart; a pajzsfőben jobbról fogyó ezüst holdsarló, balról hatágú arany csillag lebeg. Zárt katonai sisak. Sisakdísz: a koronából növekvő, jobbról arannyal és feketével, balról veressel és ezüsttel osztott, nyilt sasszárny-pár között a jobbharánt növekvő pajzsbeli jobbkar a kévével. Takarók: jobbról fekete-arany, balról veres-ezüst (eredeti címeres nemeslevél; Balogh, Vasvármegye nemes családjai; Lendvai III.; Royal Heraldry Society of Canada, Roll of Arms, T, <http://www.heraldry.ca/>). nota bene: a Zepetneki Tötösy család nem származik vagy rokona a zászlósúri rangú Báthmonostori Töttös de genere Becse-Gergely családnak, kinek utólsó férfi tagja 1468. hal el és a Báthmonostori Töttös-ök a több kisnemesi Tötösy családok egyikével sem áll rokoni vagy származási kapcsolatban, bár néhány Baranya (recte Zala vagy/és Vas megyei) Tötösy család a Báthmonostori Töttösök serviense. Az 1587. eredeti címeres nemeslevél Zepethneki Töttössy István (Szombathely 1920-2000 Budapest, Vas megye Püspöki-i ág) hagyatékában feleségénél (2000-) Zepethneki Töttössyné Andorfer Magdolna Mária dr.-nál van Budapesten; kopiák: Magyar Országos Levéltár, Budapest, No. 1101/1969, 9x12 cm Síkfilmek I/38; Vas Megyei Levéltár, Vegyes Nemesi Iratok, T-Zs, No. 32. lásd http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords

  • Irodalom:

Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. 152, 260, 296.
Borovszky, Samu, ed. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1913. Vas 576. Torontál 528-32.
Csánki, Dezső. Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897. Vol. 3, 59, 192.
Gerő, József. A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek. Budapest, 1940. 377.
Holub, József. Zala megye története a középkorban. Pécs: Dunántúl Egyetemi Nyomdája, 1929. 53.
Horváth, Sándor. A M. Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke. Budapest, 1908. 53.
Illéssy, János. Az 1754-1755. évi országos nemesi összeírás. Budapest, 1902. 128.
Kempelen, Béla. Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911-1932. Vol. 10, 419-20, 435.
Lendvai, Miklós. Temes vármegye nemes családjai. Budapest, 1905. Vol. III, n.p.
Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1857-1868. Vol. 11, 324.
Tötösy de Zepetnek, Steven. Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010. [1]
Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1993. Vajay, Szabolcs. A máltai lovagrend magyar lovagjai 1530-2000. Budapest: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, 2002. 694-95.
Levéltárak: Pest Megyei Levéltár, Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, Magyar Nemzeti Múzeum Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv.

Külső hivatkozások:

http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords


körmendi Tötösy

szerkesztés

 

A Körmendi Tötösy Vas megyei család 1578. Leszármazása ismeretlen. "Zakál. (Körmendi). Adta: II. Rudolf, Pozsony, 1578. április 11. Kapta: Körmendi Zakál János, neje Sbardelat Anna és gyermekei: továbbá sógorai: Kermendy János, Markasiny Ferencz, Teötösy Tamás, Makó Ferencz és Burján István. Czímer: a pajzs-udvart egy függőleges vonal két egyenlő részre osztja; a jobb oldal kék; a bal oldalt egy másik vonal keresztben vágja ketté, ennek felső része ezüst, az alsó vörös. A kék udvarban három zöld halom, ezen álló hegyes farkú arany-oroszlán, jobb lábával kardmarkolatot, a ballal a közepén fogva dárdát (kardot) tart és balra fordul. Az ezüst mezőben két liliom, a vörösben pedig fehér. (A szöveg zavaros; nincs megnevezve, hogy milyen a fehér udvarba jövő két liliom s minek kellene a vörös udvarba jövő fehérnek lenni? Talán liliom?). A zárt sisak koronáján fél, különben a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik föl. Foszladék: j. arany-kék, b. vörös-ezüst. Fölmutatta: körmendi Szakály Mihály, 1733. Kis-Unyom, és István, 1733. Felső-Paty" (Balogh, Vasvármegye nemes családjai 265-66, 257); 1649. Töttösi Matthe-né van regisztrálva Körmend városában egy házzal, istállóval 3 lóra, kapuval, pajtával, 8 hold szántóval és 4 hold réttel (Ila 563).

  • Irodalom:

Balogh, Gyula. Vas Vármegye nemes családai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. 265-66, 257.
Ila, Bálint. "Körmend város 1649. évi összírása". Ethnographia (1926): 563.
Tötösy de Zepetnek, Steven. Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010. [2]
Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1993.

Külső hivatkozások:

http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords


egyházasfalvi és bástifalui Töttössy

szerkesztés

 

Az Egyházasfalvi és Bástifalui Töttössy Sopron, Vas, Zala, Fejér, Somogy, Veszprém, Heves és Hant megyei család, előbben a Zala megyei Tötösi Parnas család. Kihalt. Kiemelhető tagjai: Gábor (1530) Sopron megyei királyi biró, János (1610) Répceszemere-i (Sopron County) birtokos, kastélya Nagyvág-on (Sopron megye), Gábor a Wesselényi összesküvés (1665-1671) egyik részvevője, László (1649) Székesfehérvár birója és első gyógyszerésze, Béla (1844) Veszprém-i járásbíró és földbirtokos. Kihalt család. Címer: címer pecsét alapján (Magyar Országos Levéltár P 688 1563-1863)

  • Irodalom:

Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. 138, 285.
Baán, Kálmán. "Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása." (Birtokos és egytelkes nemesek). Magyar Családtörténeti Szemle 6.5 (January 1940): 167.
Balogh, Gyula Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. 138, 285.
Barcsay-Amant, Zoltán, ed. Nemesi évkönyv. Luzern: 1972-75. 381.
Baross, Károly. Magyarország földbirtokosai. Budapest: Hungaria, 1893. 817.; Borovszky, Samu, ed. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1913. Somogy 604, Vas 204.
Csatkai, Endre. "Zadjeli Slachta Etelka soproni naplója 1838-1842". Soproni Szemle 7 (1943): 28.
Daróczy, Zoltán. Nemesi Évkönyv. 1927-28. Budapest: May, 1929. 29-30.
Elek, Emil. A Magyar földbirtok 1903. Budapest: Pátria, 1903. 347.
Erdélyi, Pál. "Költeményes régiségek. XVII. századi magyar kézirat". Magyar Könyvszemle 16.1-2 (1891): 52.
Fejér Megyei Történeti Évkönyv 5 (1971): 169.
Fényes, Elek. Magyarország geográphiai szótára. Pest: Kozma Vazul, 1851. Rpt. Szeged, 1984. I. 148.
Kempelen, Béla. Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911-32. Vol. 10, 419-20.
Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1857-68. Vol. 11, 324.
Soós, Imre. "Adalékok a sopronmegyei középbirtokok 16. századi történetéhez". Soproni Szemle (1937): 268.
Tötösy de Zepetnek, Steven. Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010. [3]
Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1993.

  • Levéltárak: Fejér Megyei Levéltár, Sopron Megye Levéltár, Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, Magyar Nemzeti Múzeum Levéltára, Magyar Országos Levéltár

Külső hivatkozások:

http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords

Tötössy alias Kónya

szerkesztés

Fejér és Komárom megyei Tötössy (Teötössy, Theöttösy, Töltésy) alias Kónya család. Újabbkori sorsa ismeretlen.

  • Irodalom:

Nagy Iván VI. 541, VII. 233, XI. 290; Kempelen X. 301, 409; Schneider 1941. 162; Forgon 320; Alapi 9, 12, 17, 60, 61, 78, 128, 154, 162, 177, 240, 267, 270; Kőszeghi 187, 396; Siebmacher Supplement 119 (86); Borovszky, Komárom 582; Karácsonyi 1896. III. 256; Kenyeres II. 902; Segner 254; Komáromi Újság 1913-1914, 3-23.

  • Levéltárak:

Štátny oblastný archív v Nitre (Teöteössy alias Kónya 1663-1782); Pest Megyei Levéltár; Gömör-Kishont Megyei Levéltár; Fejér Megyei Levéltár.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Töttösy alias Dóczy

szerkesztés

Komárom megyei, de Vas és más megyékben is honos a Töttösy (Tötésy, Tökésy, Töltésy) alias Dóczy család. Újabbkori sorsa ismeretlen.

  • Irodalom:

Kempelen III. 345, X. 408, 409; Orosz Ernő I. 69; Alapi 29, 78, 128, 176; Kőszeghi 83, 404; Siebmacher Supplement 119 (86); Schneider 1941. 18.

  • Levéltárak: Štátny oblastný archív v Nitre; Pest Megyei Levéltár; Heves Megyei Levéltár; Vas Megyei Levéltár.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


Lásd még: