Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Timóteus fráter címerével foglalkozik.


Valószínűleg Timóteus fráter pecsétnyomója, 14. sz.

A Cimeliotheca két pecsétnyomót említ.13 [13 Cím. Sec. 1. IV. 2. 3.] Az egyik közepes nagyságú, rajta pajzsban sugaras kereszt és Sigillum Fratris Timothei körirat volt. A körirat írásmódja alapján e pecsétnyomót XIV. századinak tartották. Ma már nincs meg. A korábbi adatok14 [14 Iványi В., A körmendi levéltár Memorabiliái. Körmendi füzetek 2. (Körmend 1942.) 157 11—o.; Protocolum Patriophilorum quorum Studio Munificentia et Generositate Museum Nationale Hungaricum consurrexit. Anno 1803—1814. Orsz. Széchényi Könyvtár Fol. lat. 71, 141. 2.), Vereinigte Ofner Pester Zeitung 1814. II Nr. 55. 619. 3.)] szerint ez a „sigillum duplex" félrőfnyi ezüst láncon függött. Az ellenpecsét az előlaphoz hasonlított, csak kisebb volt, körirat nélkül. A kisebbik pecsétnyomót megtaláltuk a Nemzeti Múzeum pecsétanyagában. Ez ezüstből öntött, aranyozott, füle áttört háromkaréjos, pecsételőlapján pedig, mint az előbb említett feliratos kettős pecséten, szintén pajzsban sugaras kereszt látható. (X. t. 11.)

Miller jelentése szerint még egy harmadik pecsétnyomó is volt a leletben. Az osztrák címerre emlékeztető vízszintes pólya [Ujlaky címer? - Sz. L.] díszítette és Anjou liliomok koronázták. Ezt a tárgyat már a Cimeliotheca sem említi, azért azonosítása reménytelen.

...

A sugaras kereszttel díszített elveszett és meglevő pecsétnyomót egyházi személyi pecsétnek kell tekintenünk. Mivel későbbi ferences jelvényen is sugaras keresztet találunk, a pecsétek inkább a [körmendi] salvatorianus ferencesekkel,91 mint az ágostonrendi remetékkel hozhatók kapcsolatba. A Vilmos remeték jelvénye jöhetne esetleg számításba... [91 A Frater Timotheus név alapján a körmendi női szerzetesrendek, így a ferencesekhez közel álló klariszszák sem jöhetnek számításba.]

Vattai Erzsébet: A KÖRMENDI LELET (XIV-XV . SZ.). Archaeologiai Értesítő 1956. 67-75. Képek: 121. l. után [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs