Címerhatározó/Torródfalvi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Torródfalvi, Thoródy, Tarródy család címerével foglalkozik.


A czímerszerző Mileki Jánosról vajmi keveset tudunk; az oklevél a legnagyobb általánosságban emlékezik meg érdemeiről. A család vasmegyei, és róla a XIV. század közepétől a következőnek végéig történik az oklevelekben említés. A XVI. század óta úgy a Mileki családnak, mint a nevet adó helynek nyoma vész.

Mileki Jánossal egyszerre, az ő jó szolgálatainak jutalmazásául, rokona Torródfalvi Gál is részes a czímeradományban. A rokonsági fokról tájékozva nem vagyunk; annyi azonban bizonyos, hogy Torródfalva vagy későbbi alakjában Tarodfa, Milek közelében, szintén Vasmegyében fekvő hely. A czímerszerző Gál után a családról sűrűn találunk említést és azt is tudjuk, hogy a név utóbb Thoródyra vagy Tarródyra változott. A család leszármazása különben a XVI. századtól kezdve ismeretes.

A Siebmacher-féle czímergyűjtemény közöl is egy Taródy-czímert XVI-XVII. századi források után. Ez a czímer azonban a Zsigmond királytól származóhoz semmiben sem hasonlít; mert abban kék mezőben zöld alapon a jobb pajzsszélhez támaszkodó sziklafal látszik, melyre egy fekete kecskebak kapaszkodik.

A Zsigmond király által adott medvés czímer további használatának, emlékek hiányában, semmi nyoma.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: