Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Treutel család címerével foglalkozik.


neunai Treutel

szerkesztés

 

"A harmadik pecsét Neunai Treutul Miklós királyi tárnokmesternek s pozsegai főispánnak pecséte 1404-ik [1304-ik] évből.2 [2 Orsz. ltár dipl. oszt. 5813. sz.]"

A Treutul család, úgy látszik, német eredetű. Közülük I. Károly alatt már temesi és pozsonyi főispánokat találunk. Miklós, kinek pecsétét közöljük, 1302-ben királyi tárnokmester volt,3 [3 Fejér, X. 4. 137.] s az maradt 1308-ig.4 [4 Fejér X. 4. 677. 1. és X. 8. 498. l.] Úgy látszik ugyanazon Miklós ez, a ki előbb macsói bán volt.

A pecsét, mely zöld viaszba van nyomva, igen szépen van kiállítva, s érdekességét emeli az, hogy azon négyelt paisot találunk, a szép csőrsisak s ennek két oldalán a lebbentyűk szintén érdekesek. A pecséten lévő czímer a következő: négyeit pais, az első és negyedik mezőben egy ág, a második és harmadikmező áttört koczkás (Points équipollés), a paison csőrsisak, két oldalt lebbentyükkel; a sisakdísz egy mókus. A sisaktól jobbra egy N. s balra egy M. betű maradványai látszanak, melyek bizonyára a „Nicolaus" és „Magister" szavak kezdőbetűi.

A lila selyemszálakról függő pecsétnek körirata ez:

S. NICOLAI TREUTL MAGISTRI THAVARNICORUM [1]

  • Irodalom:

Dr. Vincze Gábor: Három pecsét a középkorból. Archaeologiai Értesítő 1879. 233-234.[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs