Címerhatározó/Váradi káptalan pecsétje

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Váradi káptalan pecsétjével és egyéb jelképeivel foglalkozik.


Szent-László király sirjának és Szent-István első vértanu egyházának társaskáptalana szerkesztés

 
A társkáptalan szabályzata

 

A pecsét, mint a mellékelt metszet mutatja, kerek, mezejében Szent-István első vértanu szokott jelvényeivel: baljában pálmaág, jobbjában könyv; körülötte kettős vonal között a következő latin betüs felirattal:

S.......PHANI....RIS • D. • PMOTORIO WARADIEN...

(† Sigillum Capituli Sancti Stephani Prothomartyris De Promontorio Waradiensi.)* [A mellékelt metszet eredetije a káptalan 1558-ik évi eredeti leveléről függ. Budai orsz. levéltár kincst. oszt. N. R 38. 11. E csonka pecsétnél épebb a nevezett levéltárban nincs; egyebütt, például a br. Vesselényi-család levéltárában van, de vidéken a szakértő rajzoló ritka. A körirat kiegészitése ép pecsétek után történt. Jerney J. közlése (Magyar tört. tár: II. 163. l. és 98. rajz) nem hű.]

A kérdéses szabályzat intézkedik a káptalani birtokok kezeléséről is. A régi premontrei prépostság birtokai átmentek az uj káptalan {214.} tulajdonába, s e birtokok: Biharmegyében Asszonyvására, Győr, Prépost-Ősi, Pecze-Szent-Márton, Vadász, Harangmező, Almamező, Betfia, Farnos egészen; Cser-Ősiben, Keresszegen, Monostoros-Ábrányon részbirtokok, továbbá a malmokon, tizedek és kilenczedeken kivül Békésmegyéből s a Kis-Keresközből a tizedek negyede; tehát eléggé számos és terjedelmes birtokok, de jövedelmezőségök a káptalan megalakulásakor sok kivánni valót hagyhatott hátra. Legalább a kérdéses szabályzat maga igy nyilatkozik s ennélfogva rendeli, hogy a jószágok rendbentartására s a jövedelmek kezelésére a prépost és a kanonokok minden ujév napján dékánt válaszszanak, ki a választást elfogadni s a káptalan kezébe hüségi esküt tenni tartozik.*[A dékán eskümintája: «Ego N. canonicus novi Collegii iuro ad puritatem conscientiæ meæ per hæc s. evangelia Dei, quod iura ecclesiæ nostræ S. Stephani prothomartyris et novi Collegii negotia curæ et sollicitudini meæ iuxta tenorem præsentis nostræ constitutionis specialiter commissa fideliter et legaliter sine fraude pro posse exercebo; res et bona ad manus meas venientes Domino Præposito meo et dominis de capitulo sine fraude et dolo ac diminutione et ad iussa eiusdem domini Præpositi et canonicorum præsentabo: sic me Deus adiuvet et beatus Stephanus Prothomartyr.»] [1]

  • Irodalom:

Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Nagyvárad 1883. II. 214. l.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: