Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vaskúti család címerével foglalkozik.


Vaskúti Dömötör ( -1387) bíboros, esztergomi érsek (1378-1387) kisebb pecsétje
Demeter esztergomi érsek (1378-1387) címere
Demeter bíboros (1378-1387, esztergomi érsek (1378-1387) pecsétje

Demeter, Dömötör (†Esztergom, Esztergom vm., 1387. febr. 20.): érsek. - Származását nem ismerjük; állítólag alacsony rendből való; ennek ellenére Nagy Lajossal együtt nevelkedett. Tévesen a Rátót nemzetség Kapolai családjába helyezték. - 1356: kir. pecsétőr, 1359: kincstartó, majd pécsi knk. 1363. II. 24: egri prép. Bár csak szubdiákonus volt, V. Orbán kinevezésével 1364. VII. 10-1365. II. 27: vál. és megerősített, 1365. IV. 1: tényl. szerémi mpp. 1368. VI. 28: áthelyezték erdélyi pp-nek, ~ az első, akit nem a kápt. választott, hanem a p. nevezett ki. Hivatala miatt nem hagyta el a kir. udvart; helynöke →Küküllei János volt. Gyulafehérvárt ktort alapított, Szenterzsébeten egy ktort újjáépített és fölszerelt a pálosok számára. XI. Gergely 1376. I. 23: a zágrábi ppségre helyezte át, de fölmentette a helyben lakás alól, így a kir. mellett maradhatott. 1376-87: kir. kancellár. 1378. VIII. 16. e. VI. Orbán esztergomi érs-ké nevezte ki, IX. 18: bíb. lett, s hogy ne kelljen Rómába költöznie, a p. a Sztszék mo-i követévé tette. Mivel az →annátákkal adós maradt, egy időre kiközösítették. Az esztergomi szegyh. mellé kpnát emelt az Oltárisztség tiszt. 1382. IX. 16: Székesfehérvárt eltemette Nagy Lajos kir-t, IX. 17: megkoronázta Mária kirnőt. - Pp-i pecsétjének képén (70x38 mm) 1379: a mező közepén Szt István kir. álló alakja, behajlított jobb kezében liliomos jogar, baljában országalma, válláról palást omlik le. Tőle jobbra D, balra E majuszkula olvasható. A feje fölött lebegő →vimpergás →baldachint kétoldalt →fiálék gazdagítják. Lába alatt mérműves szakaszoktól közrefogott szegmens ívű fülke, benne ~ pp. balra forduló, térdelő alakja. Körirata belül diszített profilú pálca, kívül gyöngysoros keretben. - Érs. pecsétjén (85x55 mm) 1379: a mező fölső részét gazdag oromzattal ellátott, hármas →tabernákulum-építmény tölti ki. A középső, magasabb, sokszögű →baldachinnal fedett térben látható keresztelési jelenet vitatott ikonográfiáját vsz. Demeter bíboros tituláris tp-ának (Róma, Santi Quattro Coronati, Cappella San Silvestro) falfestménye segítségével azonosíthatjuk: Szt Szilveszter p. megkereszteli és megkoronázza Nagy Konstantin cs-t. Az oldalsó tabernákulumokban balra Szt Péter, jobbra Szt Pál álló alakja. Az építmény oldalához mérműves, →fiálés függelékek csatlakoznak. Az oromzat áttört, egymásba kapcsolt terű baldachin-csoportjának közepén Gyermekét bal karján tartó, trónoló Madonna. A Madonnát kétoldalt áttört tornyocskákban térdelő angyalok fogják közre. Az építmény díszített profilú alsó párkánya alatt, a képsíkba mélyített szegmens ívű fülkében ~ bíb. térdelő alakja, rajta bíb. köpeny és kalap van. A fülke melletti címerpajzsokban jobbra forduló, bíb. kalapot tartó angyalok. A pajzsok, a fülke és a körirat közötti kis felületet mindkét oldalon egy lépő oroszlán kisméretű figurája tölti ki. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda a szerémi széken 1368. VI. 28: Lapai István, Erdélyben 1376. V. 5: Goblin, Zágrábban 1379. II. 11: Horváti Pál, Esztergomban 1387. X. 17: Kanizsai János. 88

Schem. Trans. 1838:XVI. (21.) (s.v. Demetrius de Kanisa); 1913:12. - Mendlik 1863:28. (38.) (s.v. Demeter; 1379-87: érs.); 89. (1368-76: erdélyi pp.); 117. (1376-79: zágrábi pp.) - Schem. Zagr. 1870:VIII. (35.) (†1386) - Gams 1873:378. (1365-1368/69): szerémi pp.); 382. (1369-1376. I. 31: erdélyi pp.); 387. (1376. I. 31-1379: zágrábi pp.); 380. (1381. I. 11-1386: esztergomi érs.) - Fraknói 1895:70. - Eubel I:454. (1364. VII. 10: szerémi pp.); I:492. (1368. VI. 28: erdélyi pp.); I:537. (1376. I. 23: zágrábi pp.); I:465. (†1386) - Kollányi 1900:56. - Margalits 1900:165. - Vorbuchner 1925:24. - Temesváry 1922:176. - OS 1974:139. (1360!: szerémi pp.) - Schem. Strig. 1982:44. (s.v. Vaskúti Dömötör) - Bodor 1984:52. (59.) - Kolarić 1995:136. (arcképpel,18. sz. festmény) Katolikus lexikon

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs