Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vitnyédy , Wittnyédy család címerével foglalkozik.


musai Vitnyédy szerkesztés

Nagy Iván

Vas vármegye nemes családa. Alapítója Witthniedy (így) János, ki István fiával, Tóth Margit anyjáróli nényjével (consobrina) és anyáruli testvéreivel (fratrueles matrueles) együtt 1613. mart. 14-én Bécsben kelt czímeres levélben II. Mátyás király által megnemesítetett, és nemeslevelők 1619. (feria 2. prox. post festum 6. Pauli p. Eremitae) Soprony vármegyének Lövő helységben tartott közgyűlésén kihirdettetett. * [* Fabó Andr. szíves közléséből, kinek Wittnyédy István életéről és koráról a m. tud. akadémia előtt részben felolvasott jeles értekezése azon társulat valamely közlönyében látand napvilágot. L. Budapesti Szemle.]

Ugyan ekkor a család következő czímert kapott; a paizs jobb oldalról balra vont rézsutos vörös szelemen által, – melyben ezüst egyszarvú ágaskodik, – két, szegletes kék udvarra oszlik, melyek mindenikében arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából szintén (az előbbihez hasonló) egyszarvú emelkedik ki, két kiterjesztett sasszárny között, melyek közűl a jobb oldali vízirányosan vörös kék, a másik ellenkezőleg kékvörös. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Siebmacher

Wittnyédy v. Musa.

 

Wappen: In Balu ein ober- wie unterhalb von je einer g. besamten r. Rose begleiteter, mit einem w. Einhorne belegter r. Schrägbalken. – Kleinod: Zwischen wechselweise von r. und B. geteiltem, je mit einem sechsstraligen g. Sterne belegten offenem Fluge, das Einhorn wachsend. – Decken: bg. – rs.

(Gemaltes Wappen u. Siegel d. d. 1651 mit voller Umschrift des Stefan W. de M. – NB. Johann Wittnyédy. Siegelt 1735 mit einem aufspringenden Einhorne in blauem Schilde, ohne Balken u. ohne Rosen).

Adelsgeschlecht des Eisenburger Ctts.

Adels- u. Wappenbrief v. König Mathias II., d. d. Wien, 14. Marz 1613 (kundgemacht: Oedenburger Ctt, feria 2. prox post fest. S. Pauli p. Eremitae 1619) für Johann Witthniédy, für dessen Sohn Stefan und für mehrere andere Verwandte.

Stefan Wittnyédy (1638 + 1670) eine hervorragende Persönlichkeit seiner Zeit, erwirbt den Besitz Musa im Eisenburger Ctte.

(N: J. XII. 231 – 233).

Kempelen

Vitnyédy (Vittnyédy). Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Vasm.-ben Pál, Zsigmond és János fordulnak elő az igazolt nemesek között. – Vö. Balogh 159.; Siebm. 720–1.

  • Irodalom:

Nagy Iván XII. 231-233.

Siebmacher

Kempelen XI. 124.

Rexa Dezső: Az árvavármegyei levéltár czimerespecsétei. Turul 1912/4. 182-185. [Wittnyédi Péter vasmegyei szolgabíró pecsétje, 1794. II. 16.]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs