Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vuchetich (Vucsetics) család címerével foglalkozik.


brinyi és csenei Vuchetich szerkesztés

 

Horvátországból származik, hol már a XIV. században a nemesek között szerepel. 1820-ban, midőn horvátországi birtokaiért Csenére nyert adományt, Torontálban is meghonosodott, hol 1829 máj. 11-én hirdettette ki a nemességét. A magyar nemességet Pál drinji vajda és Kenéz, valamint fiai: György, Farkas és Péter, leánya Philoméla 1652 ápr. 29-én nyerték. Ezek egyikének utódai Lőrincz és Mihály, 1698 aug. 14-én Lipót királytól Briny nevű nemesi birtokra és tartozékaira adományt nyertek. Tagjai közül Farkas, az egyik címerszerző, Brinye vár kapitánya volt. Mileta a Napoleoni elleni hadjáratok alatt a maburgettói erődítvény parancsnoka. Miklós (†1823.) udvari káplán. György (†1843.) huszárkapitány; Mátyás (†1827.) egyetemi tanár. György (†1876.) zsombolyai járási főszolgabíró, később járásbíró. Miklós (1833.) árvaszéki elnök. Ferencz (†1889.) plebános. Endre (†1894.) ügyvéd, Alajos jelenleg nyug. aljárásbíró. István jogtudor, zágrábi kanonok (†1894). Sándor nyug. főispán. II. István nyug. ezredes. III. István honvédhuszárőrnagy. Lukács cs. és kir. őrnagy. János honvédszázados. IV. István honvédhadnagy. V. István perjámosi szolgabíró. Ödön billédi ügyvéd. Iván dr. módosi ügyvéd. VI. István Párdányi plébános. József nyug. vasúti titkár. Címer: vörösben két keresztbe fektetett kard elé állított aranyszélű kék pajzson »Pedes et eques« jelmondat. Sisakdísz: kétfarkú aranyoroszlán növekvően, jobbjában buzogányt tart. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs