Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Wass Vass családok címerével foglalkozik.


czegei Wass szerkesztés

 
Gróf Wass Albert címere
 
Gróf Wass Albert halotti emléktáblája, 1902

 

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]szigeti Vass szerkesztés

 

Máramaros vármegyéből származó, régi donatarius család, mely Sugatagra 1456-ban és Rónaszékre később nyert új adományt. Ezenkívül még Szlatinán is birtokos volt. A Martinovich-féle összeesküvésben való részvétel miatt nótázták s birtokaiknak legnagyobb részét akkor konfiskálták el. De a Beregben, Barabás községben és Szatmárban Czégény és Dányád községekben levő birtokai ekkor még megmaradtak. Első ismert őse Péter deák, a ki Jajcza ostrománál kitüntette magát s ezért donatiót nyert s az Antal nevet vette fel. Ismertebb leszármazói: Márton (mh. 1582) és Benedek (mh. 1601) az erdélyi fejedelmek hivei. - Sándor, I. Lipót alatt Munkács várának védelmezője. II. Márton 1690 körül Máramaros vármegyének hires viczispánja, kinek felesége Kende Gabriella, szépségével XIV. Lajos udvarában is feltünést keltett. - János (1679-1770) a Verhovina környékének földesura. - II. Benedek, 1707 táján máramarosi főispán, a ki hatalmaskodásairól és kincseiről volt híres. - János fia Mihály volt, a kinek két nevezetes fia maradt, az egyik Pál, tekintélyes szerepet vitt és a vármegyét II. József rendeletének megtagadására indította. - A másik a roppant erejű György (szül. 1767) beregmegyei főjegyző és birtokos. - Antal († 1889), beregszászi ügyvéd, kit 1849-ben politikai szereplése következtében elfogtak. - Gyula, ügyvéd, jelenleg pénzügyi titkár, kat. becslőbiztos Debreczenben. - Pál, 1848-49-ben honvédszázados. - II. Gyula, jelenleg nagybányai ügyvéd. - Öcscse Jenő, szintén ügyvéd.

Czímer: kékben, fészkében ülő és kisdedeit a saját vérével tápláló pelikán. Sisakdísz: magyar vitéz növekvően, jobbjában egyenes kardot tart, melyen török fő van átütve. Takarók: kékarany, vörösezüst.[2]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs