A baccalaureus (a. m. babérbogyós, babérkoszorús), olyan személy, akit babérkoszorúval ékesítettek fel. A legalacsonyabb akadémiai fokozat, melyet az egyetem (első három, esetleg négy évfolyamának) elvégzésével lehet elnyerni. Ezt követi a magister (mester), majd a doctor (tanító) fokozat. Magyarul babérkoszorúsnak lehet nevezni. Apáczai Csere János is "babérkoszorús doktorok"-ról beszél (De summa scholarum necessitate earumque inter Hungarorus barbariei causis, Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól. 1656).

Jókai Mór ezüst babérkoszorúja, amelyet műveiért a fővárosi középiskoláktól kapott.
Friedrich von Schiller címere. Koszorús költői címét a sisakon látható zöld babérkoszorú fejezi ki

A baccalaureatus a középkori egyetemeken eredetileg azt az akadémiai fokozatot jelentette, amikor a diák elvégezte a triviumot, mely grammatikából, dialektikábó és rétorikából állt. Ezt követően a diák segédkezett a tanításban, majd a kvadrivia-val folytatta a tanulmányait. Később a baccalaureus címet a bölcsészeti kar elvégzésével lehetett megszerezni, mely képesítette a diákot az egyetem többi karának látogatására is.

A német-római császár egyes főurakat (hercegek, grófok, őrgrófok stb.) felruházhatott azzal a joggal, hogy pénzt verhessenek, doktorokat, koszorús költőket és protonotáriusokat nevezhessenek ki a tetszésük szerint. II. Ulászló 1492. október 10-én Antonio Bonfinit történelmi munkája megírásáért magyar nemességgel adományozta meg, és a szerzőt koszorús költő címmel is kitüntette.

Névváltozatok:
koszorús (Szirmay Antal: Szathmár vármegye' fekvése, történetei, és polgári esmérete. Buda, II. 1810. címlap), babérkoszorús (Domonkos László, Vigilia 1975. 685.), borostyánkoszorús (Zolnay 1977. 145., 148.; Haraszti Szabó Péter, Per Aspera ad Astra. 2017/1–2. 72.), hittudori koszorú (Vass József 1862. 50.), honos vittatus: poéták‘ laureájok (Pápai/Bod 651.), baccalaureus, bacalarius, bacillarius: titulus az akadémiákon tanúló ifjak között, kiknek jó tanúláſok utánn ſzabadság engedtetik a' tanításra. Ennek jeléǘl meg-ajándékoztattak régen boroſtyán-fa páltzával. (uo. 663.)

en: bachelor, fr: baccalauréat , cs: bakalář
Rövidítések

Angliában a baccalaureusi címmel rendelkezőknek jogában áll címeradományért folyamodni a Címerhivatalhoz. Ez a kikötés onnan ered, hogy a címmel rendelkezőknek érdemeikre való utalásul valamilyen rangjelölő eszközzel kell rendelkezniük. A babérkoszorú ebben a tekintetben a sisakra helyezett koronával egyenértékű. Ilyen babérkoszorút kaptak a győztes hadvezérek, a doktorrá avatottak, az énekesek és a koszorús költők, akiknek koszorúját néha a címerábrázolásokon is láthatjuk.

Lásd még

szerkesztés