A beiktatás (introductio) a hivatalba, tisztségbe, címbe vagy a birtokba való bevezetés. A birtokadomány vagy a kinevezés akkor lett hivatalos, ha a kedvezményezettet nyilvánosan iktatták be. Ezzel kihirdették a személyi változást és a megadományozott jogát a birtokkal vagy hivatallal együtt járó kedvezményekre. A kedvezményezett jogait csak a hivatalos beiktatás után gyakorolhatta.

Gr. Pejáchevich Antal tábornok 1798-as Veszprém vármegyei főispáni beiktatási zászlójának előlapja
Gr. Pejáchevich Antal tábornok 1798-as Veszprém vármegyei főispáni beiktatási zászlójának hátlapja

Névváltozatok:
statualtatott (Nagy Iván IX. 546.), beigtatás (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 123.), installatiós ceremónia (Héjja, 2002. 182. [1]), emphyteuſis: bé-iktatás a' jóſzágba (Pápai/Bod 666.), auctoramentum: bé-iktató, avagy avató pénz <a birtokbaiktatás díja> (uo. 73.), emphyteuſis: bé-oltás, valamelly jóſzágba bé-iktatás, bé-avatás (uo. 233.), sacramentum facere: záſzló alá bé-esküvés (uo. 543.), inveſtitura: Tiſztségbe-való bé-állitás, a' melly történt-vala külsö́ jelek-által. A' püspököknek adtak paláſtot, páltzát, gyǘrǘt. Az Edélyi Fejedelemnek kǘldött a' fényes Porta záſzlót, kardot, buzogányt. (uo. 668.), statutio: jóſzágba bé-iktatás (uo. 672.), adtitulatio: beczimezés, beczimezetés, valamelly egyházba vagy megyébe; beiratás, bevevés, bevetetés, beavatás, beavattatás (mind: Nagy 1845. 11.)
Rövidítések

A beiktatás általában ünnepélyes módon történt. Gyakran volt része a nyilvános eskütétel, a beiktatással együtt járó jelvények (pl. zászló, pecsét, köntös stb.) átadása és átvétele, a felsőbb hatóság által kiadott legitimáló okmányok felolvasása, bemutatása. A hivatali jelvényeket a kedvezményezett egyes országokban gyakran a címerében is viselte.

A birtokadományozás a király elhatározására alapján, illetve egyes személyek kérelmére történt. Egy éven belül az adományost bevezették, beiktatták a birtokába. A beiktatást a király személyes kiküldöttje végezte el az adományozott birtokhoz legközelebb lévő hiteleshely, káptalan, konvent képviselőjének jelenlétében. A címeres levél által történt nemesítés esetében azt egy éven belül ki kellett hirdetni annak a megyének a közgyűlésén, ahol a nemes lakott, így szerezvén érvényességet a nemesítésnek.

Nagy Lajos korából való esküszöveg: Ottlik 21-22. [2]


Lásd még

szerkesztés

nemesség igazolás, koronázás, egyházi heraldika