Névváltozatok:

calendæ: minden hónapnak elsö́ napja, calendarius liber: kalendáriom, adóſság fel-jegyzö́ könyv, calendarium (Ulpian[us]): kalendáriom (Pápai/Bod 91.), faſti: kalendáriom, régi-ſtrom, eſztendö́krö́l és innepekrö́l írt könyv, eximere dies de faſtis: a' Kalendáriomból bizonyos napokat ki-hagyni, enumeratio faſtorum: a' napoknak feljegyzések (uo. 267.)


Rövidítések:

A kalendáriumok nélkülözhetetlen forrásai a reprezentáció- és udvartörténeti kutatásoknak. Részletes képet kaphatunk általuk a császári és királyi udvar (császári és császárnéi, főhercegi, főhercegnői és egyéb udvarok) tagjairól, a Magyar Udvari Kancellária alkalmazottairól, a különböző érdemrendek (Csillagkeresztes Udvarhölgyek Rendje, Aranygyapjas Rend, Mária Terézia Rend, Szent István Rend) birtokosairól, az udvartartás (Hofstaat) alkalmazásában állókról (tényleges alkalmazottak vagy tiszteletbeli szolgálatban állók: kamarások (Kämmerer), titkos tanácsosok (geheime Räte)).

Az udvartartás alkalmazottai a 16–17. századra vonatkozóan, az 1714-ben bevezetett kamarai reformig, elsősorban az Udvari Kamarában vezetett számadáskönyvek (Hofzahlamtsbücher) alapján azonosíthatók, amelyek pontos információkat nyújtanak az udvarban szolgálatot teljesítők fizetéséről is. A főudvarmesteri hivatal pénzügyeit dokumentáló Hofparteienprotokolle köteteit rendszertelenül 1637 óta vezették, majd 1686 óta készültek évenkénti, formailag egységes kötetek.

Ezt követően a kalendáriumok váltak az udvartartás tagjaira vonatkozó fő forrásokká. A sajtó fejlődésének köszönhetően a 17–18. század fordulójától évente kiadták az ún. udvari kalendáriumokat (Kayser-königlicher Hof- und Ehren-Calender), amelyek tartalmazták a császári és királyi udvar (valamint egyéb udvartartások) teljes személyi állományának a névsorát (bécsi kormányszervek: kamara, kancellária stb.). Reprezentatív és információközlő céllal elsőként 1629-ben a pápai, 1644-ben a francia, 1694-ben az angol, 1704-ben a porosz udvar adott ki nyomtatott kiadványokat.

Az udvari kalendárium nem keverendő össze az állami sematizmussal, melyet 1701-ben adtak ki először (és többféle címváltozattal jelent meg: Kayserlicher, Königlicher und Erzherzoglicher Staats- und Standeskalender, majd Schematismo der Kayserl-königlich wie auch Erzherzoglichen Instanzien, Ämter). Az udvari alkalmazottak mellett tartalmazta a fontosabb osztrák és bécsi hivatalok, tanácstestületek, lovag- és érdemrendek tiszti címtárát (a tisztségviselők bécsi lakhelyének címével együtt).

A 18. század első felében Bécsben kétfajta udvari kalendáriumot adtak ki. Rendszertelenül egy kis alakút, mely körülbelül a mai A7-es méretnek felel meg, és egy nagyobb alakút, mely nagyjából a mai A5-ös formátummal egyezik meg, mely havi lebontásban tartalmazta az udvari ünnepeket, az udvartartás névsorát, alkalmazottait, a monarchia fontosabb világi és egyházi vezetőit. A kis alakú kalendárium tartalmazta az aranygyapjas lovagok és a csillagkeresztes udvarhölgyek listáját, valamint a birodalom arisztokratáinak név- és születésnapjait, illetve az aktuális halálhíreket. Az 1753. évi közel 60 magyar arisztokrata név- és/vagy születésnapját tartalmazza.

A kalendáriumok nem csupán tiszticímtárakat, hanem már a kezdetektől fogva hasznos ismereteket, adatokat is közöltek, például a vásárok idejéről, pénzváltási arányokról, mértékegységekről, súlyokról. Az 1779. évi kötetben is megtalálható például a magyarországi postaállomások listája, viszont már bővített, kihajtható változatban.

A Calendarium Tyrnaviense 1675-től a nagyszombati jezsuita rend kiadványaként látott napvilágot. Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtárában 1681-től kezdődik a sorozat, hiányokkal (1681-1683, 1688-1712, 1715-1735, 1738-1739, 1741-1777). Már a korai kötetek is „kézikönyvként" szolgáltak, hasznos információkat tartalmaztak: így például az egyes postautak állomásait, azok egymástól való távolságát.

A Calendarium Tyrnaviense 1758-tól tartalmaz hozzákötött tiszticímtárat, mind az egyházi méltóságokról, érsekségek, püspökségek, apátságok, prépostságok és káptalanok beosztásban. A világi főméltóságokat a dikasztériumok, bíróságok, alispánok, harmincad- és sóhivatalok tisztviselőinek felsorolása követi, majd egy jegyzék olvasható a magyarországi grófi és bárói családokról, valamint az indigenátust elnyert familiákról.

Az először 1738-ban kiadott, magyar nyelvű kalendárium tekinthető a legkorábbi olyan évi rendszerességgel megjelenő kiadványnak, amelyben a Magyar Királyság egyházi és világi sematizmusa olvasható - a magyar nyelvű kalendárium ellenére a sematizmus latinul került kiadásra.

Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtára hiányokkal őrzi e kalendáriumsorozatot (1740, 1745-1747, 1749-1750, 1753-1754, 1765-1768, 1771-1772, 1775, 1777).

Az 1760-as években egyre gyakorlatiasabbá váltak a sematizmusok: a névjegyzéket tartalomjegyzék vezeti be, és külön személynévmutató könnyíti meg az eligazodást a hasábokra osztott oldalakon. Az országos jelentőségű hivatalok tisztviselőinek jegyzéke mellett pedig megjelennek az 1764-ben alapított Szent István rend, továbbá az 1760-ban felállított magyar nemesi testőrség tagjait is feltüntető listák is.

Az egyházi és állami sematizmus a magyar nyelvű kalendáriumban továbbra is latin nyelven került kinyomtatásra. A főméltóságok esetében feltüntetésre kerül valamennyi címük és rangjuk. Az első helyre a nádor (vagy a helytartó) került, de ez a poszt II. József uralkodása idején, 1780 és 1790 között betöltetlen volt. Ezután a rangban következő főméltóság az országbíró ((judex curiae) volt.

Neu engerichteter Kalender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi ... Welches ein gemeines Jahr von [...] Tagen ist. Darin nebst den durch 4. Jahrszeiten sich ereingnenden Planeten und Lufterscheinungen Auch die im Königreiche Ungarn und den damit verbundenen Kronländern bestehenden Staatswürden und Aemer enthalten sind. Zum Gebrauche des Königreichs Ungarn und bey angrenzenden Länder. Ofen; Tyrnau: gebruckt und zu finden in der Königl. Universitätsbuchdruckerey, 1789.

Benne: Schematismus deren im dem Königreich Hungarn befindlichen Stellen dann geistlich- wie auch weltlichen Würden und Chargen für das Jahr ... Egy 1788. évi privilégium értelmében a budai egyetemi nyomda német nyelvű sematizmust jelentethetett meg. A kötet naptár-része elenyésző a 330 oldalas sematizmushoz képest. Ez a címtár tartalmazza az egyesített magyar és erdélyi dikasztériumok tisztségviselőit, és újdonságként feltünteti a II. József uralkodása idején egyesített vármegyék hivatalnokait. A kerületi főbiztosoknak nem szánt külön fejezetet, de a vármegyei főispánoknál utal e tisztségükre. A hivatalnokoknál lakhelyük címe is olvasható.

Novum calendarium ad annum a nativitate Salcatoris nostri Jesu Christi M. DCC. XCIV. qui est annus communis dierum 365... adornatum in usum Regni Hungariae et vicinarum provinciarum. Budae: Typis Regiae Universitatis, [1794].

Az ismét latin nyelven megjelenő kalendárium és sematizmus 345 oldalon sorolja fel a tisztviselőket, köztük már az alispánokat és helyetteseiket is. Külön rész tünteti fel az 1756-ban alapított Archivum Regni(colare) tisztviselőit, amely 1784/1785 folyamán a többi kormányszervvel együtt Pozsonyból Budára költözött át.

Novum calendarium ad annum M. DCC. XCIV. [1794] [...]. Claudiopoli: Typis Martini Hochmeister, 1794. Benne: Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Pricipatus Transsylvaniae pro anno M. DCC. XCIV.

Az Erdélyi Nagyfejedelemség 1794. évi sematizmusát tartalmazó kalendárium Martin Hochmeister kiadásában jelent meg. A kötetben érdekességképpen először a világi méltóságok következnek (részletes vármegyei tisztviselő listákkal), majd csak utánuk az egyháziak. Az adattár részbe tartozik a nagyfejedelemség településeink vármegyénkénti jegyzéke is.

Hof- und Staats Schematismus der röm. kais. auch kais. königlich und erzherzoglichen Haupt- und Rezidenzstadt Wien [...]. Wien: bey Joseph Gerold, 1791.

A Német-római Birodalmon belül a legkorábbi állami kalendárium a Habsburg Birodalomban jelent meg 1701-ben. Ez kezdetben csak az aranygyapjas rend tagjait sorolta fel, majd 1716-tól 1806-ig rendszeresen közölt sematizmust is. Az állami sematizmusban helyet kapott a Szent István rend tagjainak névsora is.

Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien. [... ] Lemberg: bei Pillerischen Erben, [1789].

II. József 1789. évi rendelete értelmében a Habsburg Birodalom összes tartományának tisztinévtárát el kellett küldeni a Magyar Királyi Helytartótanácshoz. Az 1772-ben megalakított Galícia és Lodoméria tartomány sematizmusa egy ezek közül, borítóján látható az egykorú helytartótanácsi iktatószám, mellette a kapcsolódó irat. (MNL OL, Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács, Departamentum gremiale -C 84. 1789. F. 67. p. 9). Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtárában nem csak Galícia és Lodoméria, hanem több más tartományok beküldött sematizmusai is fennmaradtak. Jegyzékük a levéltár honlapjáról elérhető.

Zagrabiense calendarium ad annum bissextilem Jesu Christi MDCCCVIII [1808]... Zagrabiae: typis C. R. Privil. Novoszelianis, [1808].

A Calendarium Zagrabiense (illetőleg a Calendarium Varasdiniense) kötetei az 1770-es évek óta közöltek címjegyzékeket, a dikasztériumok mellett a vármegyék és szabad királyi városok tisztikaráról is. Mivel Horvátország és Szlavónia „kapcsolt" résznek számítottak, megtalálhatók benne a magyarországi kormányszékek címtárai is.


http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kozmuvelodes/kiallitasok/virtualis_kiallitasok/sematizmusok.html

http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/konyvtar/ajanlo/sematizmusok_18_szazad.html