S mondatok sablonjai

(S mondatok szócikkből átirányítva)

Az S mondatok (az angol Safety (biztonság) rövidítéséből) használatát a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.
(Az egyes S mondatoknál hiányzó magyarázat a törölt, vagy más mondatba áthelyezett biztonsági intézkedésre utal.)

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok” magyar nyelvű listája az alábbi (az egyszerű és az összetett mondatok külön listában):

Egyszerű S mondatok

szerkesztés
Sablon: Tartalma:
S1   Elzárva tartandó.
S2   Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S3   Hűvös helyen tartandó.
S4   Lakóterülettől távol tartandó.
S5   … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)
S6   … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).
S7   Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
S8   Az edényzet szárazon tartandó.
S9   Az edényzet jól szellőző helyen tartandó.
S10   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S11   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S12   A tartályt nem szabad légmentesen lezárni.
S13   Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S14   …-tól/-től távol tartandó.[4]
S15   Hőhatástól távol tartandó.
S16   Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
S17   Éghető anyagoktól távol tartandó.
S18   Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.
S19   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S20   Használat közben enni, inni nem szabad.
S21   Használat közben tilos a dohányzás.
S22   Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S23   A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
S24   A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S25   Kerülni kell a szembejutást.
S26   Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S27   A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.
S28   Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni.[5]
S29   Csatornába engedni nem szabad.
S30   Soha nem szabad vízzel keverni.
S31   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S32   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S33   A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S34   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S35   Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S36   Megfelelő védőruházatot kell viselni.
S37   Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S38   Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S39   Szem-/arcvédőt kell viselni.
S40   A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani.[6]
S41   Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
S42   Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).
S43   Tűz esetén …-val/-vel oltandó.[7] Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.
S44   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S46   Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S47   …°C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg).
S48   …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).
S49   Csak az eredeti edényzetben tárolható.
S50   …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).
S51   Csak jól szellőztetett helyen használható.
S52   Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható.
S53   Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges.
S54   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S55   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S56   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S57   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S58   A környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S59   A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.
S60   Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.)
S62   Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
S63   Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.
S64   Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok

szerkesztés
Sablon: Tartalma:
S1/2   Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S3/14   Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó.[8]
S3/7   Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.
S3/7/9  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S3/9  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S3/9/14   Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol tartandó. [9]
S3/9/14/49   Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható.[10]
S3/9/49   Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.
S7/47   Az edényzet légmentesen lezárva …°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
S7/8   Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
S7/9   Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó.
S20/21   A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S24/25   Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S27/28   Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29/35   Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S29/56   Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
S36/37   Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S36/37/39   Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S36/39   Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.
S37/39   Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
S47/49   …°C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
Sablon:S48   …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg). ...-val/-vel nedvesen tartandó [11]
Sablon:S49   Csak az eredeti edényzetben tárolható. Csak az eredeti edényzetben tárolható
Sablon:S50   …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg). … val/vel nem keverhető
Sablon:S51   Csak jól szellőztetett helyen használható. Csak jól szellőztetett helyen használható
Sablon:S52   Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható. Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
Sablon:S53   Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges. Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges
Sablon:S56   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.) Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
Sablon:S57   (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.) A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
Sablon:S59   A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni. A hulladék anyag visszanyeréséhez / újrahasznosításához a gyártótól / forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
Sablon:S60   Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
Sablon:S61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.) Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
Sablon:S62   Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
Sablon:S63   Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
Sablon:S64   Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen)
Sablon:SPI   Növényvédőszerrel, vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket! Növényvédő szerrel, vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket!
Sablon:Spo1   Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt - bő vízzel mossa le! Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt - bő vízzel mossa le!
Sablon:Spo2   Használata után minden védőruházatot ki kell mosni! Használata után minden védőruházatot ki kell mosni!
Sablon:Spo3   A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belégzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!
Sablon:Spo5   A kezelt területet (üvegházat), alaposan (az előírt időn át és a permet felszáradásáig), szellőztesse az oda való visszatérés előtt! A kezelt területet (üvegházat), alaposan (az előírt időn át és a permet felszáradásáig), szellőztesse az oda való visszatérés előtt!
Sablon:Spe2   A talajvíz, vagy a vízi szervezetek érdekében (az előírt talajtipus, vagy helyzet), talajokra ne használja! A talajvíz, vagy a vízi szervezetek érdekében (az előírt talajtipus, vagy helyzet), talajokra ne használja!
Sablon:Spo7   A madarak költési időszakasza alatt nem használható! A madarak költési időszakasza alatt nem használható!
Sablon:Spo8   A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében, virágzási időszakban nem alkalmazható!
 1. A Tanács 47/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 2. A Bizottság 2001/59/EK irányelve (2001. augusztus 6.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról
 3. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 4. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 5. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 6. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 7. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 8. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 9. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 10. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 11. (az anyagot a gyártó határozza meg)

Lásd még

szerkesztés