Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Janka családok címerével foglalkozik.


haraszkereki Tölcséres avagy Janka

szerkesztés

 

I. Rákóczy György (1593-1648) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele, melyben haraszkereki Tölcséres vagy Janka Mihálynak és feleségének, Ádámosi Erzsébetnek nemességet adományoz. Kelt: Gyulafehérvár, 1636. VIII. 7.

Az adománynak és a családnak a rendelkezésünkre álló szakirodalomban nem találtuk nyomát. Pergamenoklevél. A fejedelem mellett Martonfalvi Márton írnok aláírása is szerepel. A hátoldalon Sárosi János, Marosszék jegyzője beiktató soraival.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


 

Hasonló maga­tartást találunk gr. Csáky Ferencz felsőmagyarországi fővezér részéről is, aki midőn Török Bálint, Janka Márton és özvegy Széli Mi­hály né panaszt emeltek előtte, hogy az ő csár­pái, szentetornyai és lelei pusztáikat némelyek az ő földesúri jogaikkal semmit sem törődve. »bizonyos szín és praetextus alatt ma­goknak akarják vendicálni holmi kódorgó és maga-gondolatlan katonáknak oda aláküldéseknek alkalmatos­ságával, — mivelhogy ne­künk incumbál, hogy afféle kóborgó és csavargó kato­nák csintalanságára és hatalmaskodására vigvázzanak« — komolyan meghagyja és parancsolja min­deneknek, » valakik botunk és generálisságunk alatt vannak, hogy senki a megirt helyeknek és prae-diumoknak "máshová való hódoítatására alá ne menjenek és ott semminemű hatalmaskodást ne cselekedjék«, mert különben a »legszigorúbban megbüntetjük« stb.339 [Gr. Csáky levele 1669. okt. 31-ről a leleszi konvent ltban. Elench. 1600—1699. T. 114. (sub no 53. 1669.)] Shogy Csáky nem maradt meg a puszta fenyegetésnél, arról Kaszás Ist­ván is bizonyságot tehetett, kit a felsőmagyarországi hadi ítélőszék száműzött amiatt, (1672.) mert Bercsényi néhány vásárhelyi jobbágyát megtámadta s többeket közülök élhurczol-tatott.340 [Borovszky, Csanádvm. tört. II. 228.] [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még: