Címerhatározó/Kálmáncsehi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kálmáncsehi család címerével foglalkozik.


Kálmáncsehi Domokos breviáriuma 1481
Kálmáncsehi Domokos breviáriumának egy lapja, 1481–1495 között
Hunyadi Mátyás halotti pajzsa, 1490, Székesfehérvár. Fent Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, középen Halics és Morvaország, alul Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost címerével.
Hunyadi Mátyás halotti pajzsa 1490.jpg

Kálmáncsehi Domokos pecsétje, bunyitai-01-343.jpg

Kálmáncsehi Domokos (1435 k.-Gyulafehérvár?, 1514): megyéspüspök. - Jobbágycsaládból származott, iskolázottsága révén lett zászlósúr. 1450: iratkozott be a bécsi egy-re. 1459: székesfehérvári knk. Fölsztelése után 1462: a kincstár szolgálatába állt, a Szt Miklós kápt. prép-ja, majd szekszárdi apát. 1474: a székeskápt. prép-ja. 1495. X. 16: vál., 1497. I. 16-1501. VI. 16: tényl. váradi mpp. A MA-ban 1501 második fele-1514: erdélyi mpp. (egyéb összeállítások 1504 u. nem említik!). 1495: a kir. megbízásából új adójavaslatot dolgozott ki. Váradon megalapította Szt László kir. sírjának és Szt István első vt. egyházának társaskápt-ját. - 4 pompásan díszített könyve ismert: egy breviárium, illuminátora Franciscus de Castello Ithalico e de Mediolano (őrzési helye: OSZK); egy misszále és breviárium (Bécs, Liechtenstein-gyűjt.); egy később →Laki Túz Osvát birtokába került misszále (zágrábi szegyh. kincstára); egy Stephanus de Chahol által másolt hóráskönyv (Párizs). - Utóda Váradon 1501: Szatmári György, Erdélyben 1503: Bácskai Miklós (a MA-ban 1514: Várday Ferenc). 88

Mendlik 1864:82. (1495-1502: váradi pp.), 89. (1502-03: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (1502. II. 14-1503: erdélyi pp., utóda 1503: Bácskai Miklós) - Schem. Mv. 1896:86. - Eubel II:279. (†1503) - Schem. Trans. 1838:XXII. (39.); 1913:13. (1501-02: erdélyi pp., utóbb kalocsai érs.) - Temesváry 1931:9. - Tanulm-ok Bp. múltjából. 12. köt. Bp., 1957:30. (Kubinyi András: A kincstári személyzet a 15. sz. 2. felében) - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint 1501: meghalt) - MÉL I:845. - Radó 1973:344, 393. - Tonk 1979:190. (szerinte kalocsai érs. is!) - Köblös 1987:80. - Jakubinyi 2004:23. (1501-02: erdélyi pp., 1502-1503: kalocsai érs., a p. megerősítés előtt meghalt; vagy 1501-†1514: erdélyi pp.)Magyar Katolikus Lexikon

Domokos püspök rokonai közől ketten maradtak Váradon Kálmánchehy Mihály és Kálmánchehy László, amaz a Domokos püspök alapitotta uj – ez a székeskáptalan kanonokja, később prépostja. Helyetteseinek egyike, Váradi Mihály, ugy látszik, testvére vagy rokona volt Péter kalocsai érseknek s összetartó kapcsa az érsek s Domokos püspök közötti barátságnak, de aki még Domokos távozása előtt elhunyt. Utódja a helynökségben Kornis Benedek, ki az uj káptalannak első prépostja lőn, de püspökének távozása után, bár más irányban, szintén elhagyta Váradot.

A mellékelt rajz Domokos püspök czimeres pecsétgyürüjét tünteti fel. A két részre osztott paizs felső mezejében jobbra tekintő, {343.} ágaskodó oroszlán, az alsóban hat águ csillag, a paizs felett püspöksüveg két oldalt lebegő szalagjaival.*[Eredetije a Belényes városa számára adott oklevelen. Váradi székeskáptalani levéltár. 14–14.][1]

  • Irodalom:

Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Nagyvárad 1883. I. 343. l.

[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

[4]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs