Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Németh családok címerével foglalkozik.


 

Német t.r.u.cs.-ok, Pál 1557—8., János 1561., 1701—1813-ig időszakonként és városszerte 2—4 cs., 1848-ban 13, 1910-ben 29 ref. cs., melyek egy része nemes.

Andor vasúti hivatalnok csak 1905, költözött hozzánk, sz. 1875. T.-Várkonyban, Bálint f. m. 1886. 45 é., Dénes földmíves-iskolai tanító, nemeslevele Győr megyénél, sz. 1874. Sömjénben, nálunk 1899. óta, Lúgosról jött; Ferenc kereskedő m.h. 1908. 49 é., a bognár m.h. 1885. 80 é., egyik elment Sámsonba 1816., István takacs m.h. 1906. 47 é., a kereskedő m.h. 1912. ifjan, egy Nádudvarról költözik be 1763., a cipész él, Német Kálmán vendéglős, mint főpincér költözőit hozzánk 1878, idővel a Nemzeti majd a Szarvas szállót bérelte, m.h. 1912. 61 é., ht. Kaas Anna; L á s z ló kalh. tanító, Márton 1779. Orosházáról költözik hozzánk, Mátyás városi esküdt 1777—94., Menyhért pék él, Mihály 1784. a pest-megyei Tökről származott hozzánk, a kath, tanító 1869. 38 é., a felső népiskolai tanító 1886—89-ig,. a kovács m.h. 1877. 64 é., a szíjgyártó él, Pál asztalos m.h. 1868. 74 é., P é-t e r 1884. Alcsutról való, Sámuel f. m. 1886. 67 é, th, biz. tag, János 1789., 1795., utóbbik évbeli Szentesről, a vaskereskedő 1800—13., egy másik 1808. Szentandrásról, egy harmadik rőfös-kereskedő m.h. ifjan 1912., a cipész él, József vasárus 1849—75. t., leánya sokáig vasúti pénztáros helyben.

A nemes Németh család ős időktől fogva Vasvármegyében lakott, de egyik tagja János a XVIII. sz. elején elköltözött Borsodmegyébe, kinek leszármazottjai aztán 1770 városunkban megtelepedtek. Nemzedék-rendjük ez:

A nemes családhoz tartoztak még Német Ferenc f. m., gimn. alapítványa 1852 bői 100 k. és a két István, vagyonos f. m.-ek, kiknek egyike gimn.-unknál ugyanakkor 200 k.-t alapított, hasonló rendeltetésű 200 k.-ás alapítványa van Pál-nak, az anyakönyvvezető atyjának is.

[1]

  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


hidasnémeti Németh

szerkesztés

 

Fehér vármegyéből származik, de idővel Felsőmagyarországon is elterjedt. Első ismert őse János, kinek IV. Béla fia, Béla herczeg, Sárbogárdon birtokot adományozott. Később a család nótáztatott. II. Ferdinánd idejében ismét feltünt, a mikor László neje, Szabó Anna, és fia Zsigmond 1622-ben czímeres nemeslevelet kaptak a Hidasnémeti előnévvel, melyet Szatmár vármegyében ugyanez évben hirdettek ki. Itt Győrtelek és Tyukod községekben volt birtokos és részben még ma is az. Tagjai közűl a czímerszerző, mint kapitány vitézkedett (megh. 1640-ben). Felesége Semsey leány volt. Utódai István, Lajos és Pál Hidasnémetiben telepedtek le. Közűlök Lajos tartotta meg legtovább a családi birtokot és a ref. egyháznak nagy jóltevője volt. (Megh. 1671-ben.) - Fia László, kisnaményi ref. lelkész lett. István, (szül. 1791-ben Győrteleken) kiváló gazda (megh. 1853); fiai Lajos és József, ez utóbbi mint szatmári törvényszéki bíró halt meg, - Lajos, jogtudor és földbirtokos. Fiai: Jenő, Béla és Elemér. Ez utóbbi kiváló gazda, nagybirtokos és bérlő, tart. huszárhadnagy. - Béla, megyei aljegyző, honvédhuszár tiszthelyettes. - Jenő, ököritói birtokos.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon ágaskodó kétfarkú aranyoroszlán, jobbjában szablyát tart. Sisakdísz: a pajzsalak, növekvően. Takarók: kékarany, vörösezüst.[4]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Dalotti másképp bőnyi Németh

szerkesztés

   

Czímeres levelet II. Ferdinándtól 1622. jun. 23. Németh Péter nyert. (Győr- és Vasm. lt.; MNMuz. lt.) – Czímer: vörös paizsban alólról felnyuló kék ékben zöld földön kiterjesztett szárnyu galamb, a vörös részekben egy-egy ezüst rózsa; sisakdisz: 2 szarvasagancs között a galamb; takarók: kék-arany, fekete-ezüst. – A czímeres levelet felmutatták 1733. István és Mihály (Keményegerszeg), István (Sömjén), Frencz 1753. (Noszlop), Ferencz és József 1774. (Nagy-zernye), János 1774. (Földvár, Tolnam.)

(Kempelen VII. 446.)

Dalotti (alias Németh, bőnyi). Előnév adományozása s a D. név használatának engedélyezése 1915. jul. 5. D. Ödön főreáliskolai tanár részére. – Vö. VII/450.; Németh (címerlevél 1622.)

(Kempelen, Pótlék 294.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]


Németh 1639

szerkesztés

Jobbaházi. János és testvére István, az utóbbinak neje Királyi Zsuzsánna, 1639 ápr. 7-én nyertek címeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. Az egyik nemességszerző Németh István fiai János és Gergely voltak. János Felpéczről Söptére (Vasmegye) költözött; ennek fia János 1768-ban, a maga, mint Ferencz és István nevű fiai részére nemesi bizonyságlevelet nyert. Gergelytől Mihály és György származott. Mindketten felpéczi birtokosok voltak. Mihály Felpéczről Sopron vármegyébe, a Rábaközbe, Jobaházára költözött át, a hol birtokos volt. Az 1779. évi nemesi összeírásban Sopron vármegye birtokos nemesei között találjuk, neje Edvi Marinka volt. Fiai Mihály és János, ennek neje Kemenesszentmártoni és Pottyondi Pottyondy Erzsébet. János fia Pál, kinek neje Alsó-Káldi Káldy Klára volt, 1780 táján edvei (Sopron vármegye) birtokosként szerepel. Fia Lajos (szül. 1798, †1865.) edvi birtokos, volt nemzetőrségi főhadnagy, ennek neje Ócsai Torkos Ida, soproni lakos. Fia Antal (szül. 1846.) nyug. királyi ítélőtáblai bíró, ügyvéd, Torontál vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, Nagykikindán birtokos. A Jobbaházi előnév legfelsőbb helyről 1910-ben neki adományoztatott. Fiai: Jenő kir. albíró és Ödön cs. és kir. tart. tüzér-hadnagy és törvényszéki jegyző. Címer: négyelt pajzs. 1. és 4. veresben, arany markolatú kardot tartó páncélos kar. 2. és 3. aranyban, a vágási vonalból kinövő fekete sas. Sisakdísz: kinövő fölkantározott fehér ló. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:


Skerlecz másképpen Németh

szerkesztés

 

Skerlecz másképpen Németh János 1687. szeptember 5., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: fia Ferenc, testvérei György, Miklós

P 606 Skerlecz cs. lt. 2. tétel

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs