Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Palugyai család címerével foglalkozik.


kispalugyai Palugyai szerkesztés

 
Palugyay Ádám címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

 

Kispalugyai-Boda Timót 1417. szeptember 29., Konstanz Zsigmond címer

megj.: a család neve később Kispalugyai; az oklevél szövege hiányos, a címerszerzők egy 19. századi másolat alapján a következők: általa: testvére Balázs, atyafiai Palugyai Mihály, ennek fiai Gergely, Jakab, Miklós, továbbá Gáspár, Bodfalvi Bod Imre és fiai János, Mihály, Jakab, István


DL 98.441

A család multját a XIII. század derekán élt Lászlóig lehet visszavezetni, kinek egyik fia Boda, a Bodafalvi Boda családnak, másik fia Péter, a Palugyay családnak alapítója. A törzsnek Boda ága már korábban, Zsigmond királytól szerzett czímert. Az armális Konstanczban 1417-ben kelt. A czímer képe: ezüstmezőben zöld gyepen álló rózsafa mögül rózsa után ugró természetes nyúl; az tehát a Palugyayakéhoz semmiben sem hasonló.

A czímerszerző Palugyay-testvérek érdemeit az oklevél nem részletezi. A család tagjainak általában a XV. században nevezetesebb szereplés nem jutott osztályrészűl. Megyei tisztségekben, de főként birtokperekben látjuk működni őket. A középkor folyamán a család kimagasló alakja Palugyay János, ki Nagy Lajos királynak lengyelországi ügyeiben kiváló szolgálatokat tett. Hűségét lengyelországi birtokok jutalmazták. 1385-ben Demetrevich nevű birtoknak és a przemisli várhoz tartozó birtokoknak válik adomány útján több rokonával együtt tulajdonosává; és így a liptómegyei eredetű s az ország több más megyéjében is birtokos családnak egy ága Orosz-Lengyelországban is honossá lett.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


[2]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs