Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Partium címerével foglalkozik.


"A pecsétek pedig ilyenek legyenek:

az erdélyi vármegyéknek a pecsétre metszett insignájok légyen egy fél sas, környül való írása: Sigillum comitatuum Transylvaniae. A székelységnek légyen egy fél hold és nap, környülvaló írása: Sigillum nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, környül való írása: Sigillum nationis Saxonicae. A Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyóvíz s a kettős kereszt, környülvaló írása: Sigillum partium Hungariae Transylvaniae annexarum."

Zepeczaner Jenő: SIGILLUM NATIONIS SICVLICAE. A székely nemzet pecsétje. (Zepeczaner Jenő történész, volt múzeumigazgató tanulmánya a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban kiállított történelmi ereklyéről. Transindex.ro 2011. július 22) [1]

Vö. Székelyek címere

A partium címere, 2015
A partium zászlója, 2015

A Partiumi Autonómia Tanács 2015. május 16-án, Nagyváradon tartott ülésén elfogadta Partium jelképrendszerét, a kettős keresztet és árpádsávokat tartalmazó címert és zászlót. 2014 májusában a PAT nyílt pályázatot hirdetett egyéni alkotók vagy alkotói közösségek számára, Partium címerének és lobogójának megtervezésére. A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) 2013 februárjában alakult meg, többek közt a partiumi területi autonómia elérésének céljával. A PAT ülésén Szilágyi Ferencet, a tanács eddigi alelnökét választották elnökké, Csomortányi István korábbi elnök alelnökként folytatja tevékenységét.székelyföld.ma, 2015. május 17.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs